Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.2.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.155.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 08.08.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 2 . 2018
Prezydenta Miast Chorzów
z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r.. poz. 902 z poźn. zm.) i § 5 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1786 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1

Ustala się Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Regulamin wynagradzania, o którym mowa w § 1 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Chorzów za pośrednictwem systemu SODIS.

§ 3

Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Biur, Kierownika USC, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Komendanta Straży Miejskiej oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Aktywizacji Społecznej zobowiązuje się do zapoznania pracowników z treścią Regulaminu.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr OR.193.2016r. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 września 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów z późn. zm.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

 Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - Regulamin wynagradzania ]osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Paruzel, dnia: 2018-01-02
utworzony: 27-12-2017 / modyfikowany: 24-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu