Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2018

OR.1.2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie w rejonie ulicy Stalowej.

OR.2.2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.3.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta Chorzów.

OR.4.2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

OR.5.2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2017.

OR.6.2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych.

OR.7.2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.8.2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie wykonania Uchwały Nr XXXIX/725/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.9.2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu działania Komisji ds. Lokalowych.

OR.10.2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

OR.11.2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. obsługi spotkania wyborczego oraz ustalenia wyników wyborów do Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2018 – 2020 oraz wyznaczenia terminu spotkania wyborczego.

OR.12.2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych.

OR.13.2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.14.2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.15.2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw prowadzenia i aktualizowania wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przekazywanego do Krajowego Zasobu Nieruchomości.

OR.16.2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ulicy Kasztanowej 20.

OR.17.2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki.

OR.18.2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.19.2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów oraz powołania Chorzowskiej Rady Seniorów na kadencję 2018-2020.

OR.20.2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie.

OR.21.2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 9 w Chorzowie.

OR.22.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 15.02.2018 r. do 17.12.2018 r.

OR.23.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania „Komitetu ds. obchodów 150-lecia nadania praw miejskich Królewskiej Hucie”.

OR.24.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów  na rok szkolny 2018/2019.

OR.25.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem  na rok szkolny 2018/2019.

OR.26.2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.27.2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu "Bezpieczne Miasto Chorzów 2018".

OR.28.2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.29.2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016 r. sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.30.2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLV w dniu 25 stycznia 2018 roku.

OR.31.2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury.

OR.32.2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość topografii Chorzowa oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

OR.33.2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.34.2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.35.2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.36.2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.37.2018 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Chorzów w 2018 roku.

OR.38.2018 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Chorzowie za rok 2017.

OR.39.2018 z dnia 8 lutego 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.164.2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa.

OR.40.2018 z dnia 8 lutego 2018 roku o utracie mocy Zarządzenia Nr OR.35.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.41.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku o zmianie Zarządzenia OR.30.2018 w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji  Nr XLV w dniu 25 stycznia 2018 roku.

OR.42.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie powołania Rady Programowej przyszłego Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OR.43.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Lwowskiej.

OR.44.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie prz ulicy Miłej - ulicy Okrężnej.

OR.45.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Katowickiej 18.

OR.46.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów" w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.47.2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli palenisk oraz innych miejsc, gdzie może dochodzić do termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, na terenie miasta Chorzów.

OR.48.2018 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2018.

OR.49.2018 z dnia 16 lutego 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.242.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie odpowiedzialności za wyposażenie użytkowane w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.50.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

OR.51.2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR.95.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

OR.52.2018 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie, przy ul. T. Kościuszki oraz Placu Hutników, na rzecz Sileman Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Dąbrowskiego 35.

OR.53.2018 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OR.180.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Beskidzkiej i Żołnierzy Września.

OR.54.2018 z dnia 27 lutego 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.171.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.55.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLVI w dniu 22 lutego 2018 roku.

OR.56.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów oraz niektórych kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

OR.57.2018 z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.58.2018 z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr OR.33.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.59.2018 z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Starego Zdroju.

OR.60.2018 z dnia 5 marca 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.130.2017 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn.: „Razem można więcej” – aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa – Centrum.

OR.61.2018 z dnia 5 marca 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów” w 2018r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.62.2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. "System rowerów miejskich Miasta Chorzów".

OR.63.2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Chorzowa.

OR.64.2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzania kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim składanych przez przedsiębiorców do Prezydenta Miasta Chorzów.

OR.65.2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2018 roku.

OR.66.2018 z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie ustalenia kosztu pobytu na 2018r. w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58.

OR.67.2018 z dnia 16 marca 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.68.2018 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Michałkowickiej.

OR.69.2018 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Mieszkanie dla Młodych Chorzowian”.

OR.70.2018 z dnia 16 marca 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.165.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 września 2017r. w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2017 -2020.

OR.71.2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Katowickiej 34.

OR.72.2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie, przy ul. Głównej i Kresowej, na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą w Czeladzi.

OR.73.2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie rozwiązania umowy darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8, usytuowanego w budynku położonym w Chorzowie przy ul. Józefa Poniatowskiego 19.

OR.74.2018 z dnia 23 marca 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.75.2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z harmonogramem na rok 2018.

OR.76.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie Planu Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Chorzów w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w latach 2018-2022 w mieście Chorzów.

OR.77.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej – ul. Gdańskiej.

OR.78.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie skrócenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy św. Barbary 5a-5b.

OR.79.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLVII w dniu 29 marca 2018 roku.

OR.80.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Truchana 6.

OR.81.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku o zmianie Zarządzenia NR OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.82.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania propozycji zadań realizowanych w ramach 6. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa.

OR.83.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku ogłoszenia naboru na stanowisko Streetworkera organizowanego w ramach projektu pn. „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.

OR.84.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych akcji w spółce „Ruch” Chorzów S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Chorzowie.

OR.85.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLVIII w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

OR.86.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.87.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego (garażu wielostanowiskowego) położonego w Chorzowie przy ul. św. Barbary 5a-5b i wyznaczenia go do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek.

OR.88.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr 76.2018 Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 04 kwietnia 2018 roku w sprawie: Planu Działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Chorzów w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w latach 2018-2022 w mieście Chorzów.

OR.89.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.90.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyznaczenia osób do oceny wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy.

OR.91.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na organizację i przeprowadzenie projektu pn. „Kibice razem” w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na okres od 09.05.2018 r. do 15.12.2018 r.

OR.92.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Truchana 72.

OR.93.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy skwerze imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.

OR.94.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016 r. sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.95.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz nadania Regulaminu określającego procedurę utworzenia i prowadzenia listy oraz powoływania biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

OR.96.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Zarządzenia OR.35.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Chorzowie, umiejscowionej w strukturze organizacyjnej urzędu miasta.

OR.97.2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania pn.: „Wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym”.

OR.98.2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XLIX w dniu 26 kwietnia 2018 roku.

OR.99.2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do  nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Ratuszowej.

OR.100.2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie o wprowadzeniu nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.101.2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.

OR.102.2018 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Chorzów oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

OR.103.2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów

OR.104.2018 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i placówek   prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.105.2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt ds. realizacji projektu Rewitalizacji Przyrodniczo-krajobrazowej zdegradowanego stawu HERMAN w Chorzowie.

OR.106.2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie Procedury Działania Miejskiego Rzecznika Komsumentów w Chorzowie.

OR.107.2018 z dnia 21 maja 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.192.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 września 2016 roku w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR.108.2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 20 marca 2017r. nr OR.58.2017r. i wprowadzenia jednolitego tekstu „Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów”.

OR.109.2018 z dnia 23 maja 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.110.2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.111.2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.112.2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

OR.113.2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi.

OR.114.2018 z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.13.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.115.2018 z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.14.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.116.2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Chorzów na lata 2018 – 2020.

OR.117.2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie między ul. Odległą a granicą miasta ze Świętochłowicami.

OR.118.2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej prezentacje grup dzieci i młodzieży uczestniczącej w Wielkiej Paradzie Historycznej w dniu 26 maja 2018 r. w ramach obchodów uroczystości Święta Miasta.

OR.119.2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.120.2018 z dn. 25 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Teatralnej.

OR.121.2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Gdańskiej.

OR.122.2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.117.2018  Prezydenta Miasta z dnia 25 maja 2018r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie między ul. Odległą a granicą miasta ze Świętochłowicami.

OR.123.2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr L w dniu 24 maja 2018 roku.

OR.124.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.102.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Chorzów oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

OR.125.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

OR.126.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Organizacja specjalistycznego wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi”.

OR.127.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r.  w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr OR.81.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie doręczania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Chorzów.

OR.128.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.125.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie.

OR.129.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.177.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 sierpnia 2016 r. sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.130.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu roboczego realizującego kampanię społeczną „Reaguj. To nie musi się tak kończyć”.

OR.131.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Młodzieżowej.

OR.132.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.9.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu działania Komisji ds. Lokalowych.

OR.133.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Ratuszowej 3.

OR.134.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. o zmianie o zmianie Zarządzenia Nr OR.112.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

OR.135.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: „Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej – najstarszych mieszkańców Miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku".

OR.136.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Organizacja poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie”.

OR.137.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego Miastu Chorzów w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Nowej.

OR.138.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie.

OR.139.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie.

OR.140.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 24 w Chorzowie.

OR.141.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 9 w Chorzowie.

OR.142.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Chorzowie.

OR.143.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 20 w Chorzowie.

OR.144.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie.

OR.145.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania w sprawie rejestracji umów cywilnoprawnych zawieranych przez Miasto Chorzów oraz publikowania ich w Biuletynie Informacji Publicznej.

OR.146.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.147.2018 z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LI w dniu 21 czerwca 2018 roku.

OR.148.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Sejmiku Województwa, Rady Gminy i Prezydenta Miasta.

OR.149.2018 z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.148.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Sejmiku Województwa, Rady Gminy i Prezydenta Miasta.

OR.150.2018 z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.61.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 marca 2017r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

OR.152.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - „Kompleksowa obsługa kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej” organizowanego w ramach projektu „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

OR.153.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.154.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.108.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 20 marca 2017r. nr OR.58.2017r. i wprowadzenia jednolitego tekstu „Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów”.

OR.155.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.156.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w postaci w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego.

OR.157.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. o zmianie zarządzenia nr OR.265.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wyjściowych stawek za najem sal, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć, obiektów sportowych innych pomieszczeń znajdujących się w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez miasto Chorzów, oddanych w trwały zarząd dyrektorom tych placówek.

OR.158.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Centrum Informacji Medycznej.

OR.159.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.160.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. o zmianie Zarządzenia OR.35.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Chorzowie, umiejscowionej w strukturze organizacyjnej urzędu miasta.

OR.161.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Siemianowickiej.

OR.162.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Stalowej.

OR.163.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Kaliny 65.

OR.164.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.165.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.166.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.112.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

OR.167.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień”.

OR.168.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. o zmianie zarządzenia nr OR.155.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 01 września 2017r. w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych działających na terenie Chorzowa.

OR.169.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt ds. realizacji projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Chorzowa dla zadania: „Modernizacja systemu napowietrzania i obiegu wody w stawach w Parku Róż w Chorzowie”.

OR.170.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie  zmiany zarządzenia Nr OR.105.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt ds. realizacji projektu Rewitalizacji przyrodniczo-krajobrazowej zdegradowanego stawu HERMAN w Chorzowie.

OR.171.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.  w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt ds. realizacji projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Chorzowa dla zadania: „Budowa kolektora wód opadowych w ramach budowy przedłużenia ul. Wschodniej wraz  z ich doprowadzeniem do Stawu Hutnik w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie”.

OR.172.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.148.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do przeprowadzenia i organizacji wyborów do Sejmiku Województwa, Rady Gminy i Prezydenta Miasta.

OR.173.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.174.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie Zarządzenia nr OR.185.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw.

OR.175.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zmianie Zarządzenie Nr OR/76/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 października 2006 roku w sprawie zasad prowadzenia kampanii wyborczej na gruntach stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.176.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zmianie Zarządzenie Nr OR/77/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 października 2006 roku w sprawie zasad eksponowania transparentów nad ulicą Wolności i ulicami przyległymi.

OR.177.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/41/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 marca 2007 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/77/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 października 2006 roku w sprawie zasad eksponowania transparentów nad ulicą Wolności i ulicami przyległymi.

OR.178.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zmianie Zarządzenie Nr OR.86.2014 Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej.

OR.179.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji celem kontroli ochrony informacji niejawnych.

OR.180.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentacji księgowej wybranych środków trwałych ST_GMINA zgodnie z harmonogramem na rok 2018.

OR.181.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. „Kompleksowa obsługa kawiarenki obywatelskiej „Cuma Cafe” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej” organizowanego w ramach projektu „ CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020.

OR.182.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.174.2017 z dnia 13.10.2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania środków finansowych z budżetu miasta jednostkom budżetowym miasta Chorzów na realizację programów w zakresie kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.183.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Kaliny 65.

OR.184.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, sprzedaży użytkowania wieczystego oraz sprzedaży prawa własności w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ulicy Okrężnej.

OR.185.2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Nagród ds. opiniowania kandydatur do „Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury”.

OR.186.2018 z dnia 6 września 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.208.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.187.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Rewitalizacji Miasta Chorzów.

OR.188.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.189.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego i dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego.

OR.190.2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej z zakresu zagrożeń wynikających z używania narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych, w tym  tzw. dopalaczy”.

OR.191.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania w przypadku niespełniania przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki.

OR.192.2018 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej 58.

OR.193.2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LII w dniu 6 września 2018 roku.

OR.194.2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję - młody kibic”.

OR.195.2018 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. „Chorzowskie Dni Profilaktyki Uzależnień”;
2. „Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej z zakresu zagrożeń wynikających z używania narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy”.

OR.196.2018 z dnia 17 września 2018 r. ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.197.2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.189.2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Stefana Żeromskiego i dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego.

OR.198.2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie o zmianie Zarządzenia Nr OR.86.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej.

OR.199.2018 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie regulaminu koordynacji audytu wewnętrznego w Mieście Chorzów i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

OR.200.2018 z dnia 27 września 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/7/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych.

OR.201.2018 z dnia 27 września 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/10/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie zasad sprawowania przez Gminę zarządu nieruchomościami stanowiącymi współwłasność Gminy Chorzów, gdy zasad tych nie ustalono umownie.

OR.202.2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy części nieruchomości zabudowanych, położonych w Chorzowie przy ul. Powstańców 1 i 1a oraz przy estakadzie (Park Hutników).

OR.203.2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. odbioru projektu pn. „System Chorzowskiego Roweru Miejskiego Kajteroz”.

OR.204.2018 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie procedury uzyskiwania danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestrze z dostępem ograniczonym.

OR.205.2018 z dnia 1 października 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.110.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.206.2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”.

OR.207.2018 z dnia 8 października 2018 r. o zmianie Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku o wprowadzeniu nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.208.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Wierzbowej.

OR.209.2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Miasta Chorzowa.

OR.210.2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr LIV w dniu 11 października 2018 roku.

OR.211.2018 z dnia 19 października 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.204.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 01 października 2018 r. w sprawie: procedury uzyskiwania danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestrze z dostępem ograniczonym.

OR.212.2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie opiniowania wniosków o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

OR.213.2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa.

OR.214.2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Chorzów w dniu 2 listopada 2018r.

OR.215.2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w  2019r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

OR.216.2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie odwołania Pani Bogumiły Mireckiej-Michalskiej ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 22 w Chorzowie.

OR.217.2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych.

OR.218.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Miłej.

OR.219.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.196.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 17 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.220.2018 z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.13.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.221.2018 z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.14.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.222.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta.

OR.223.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wskazania pierwszego i kolejnych Zastępców Prezydenta Miasta Chorzów.

OR.224.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.225.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Pana Michała Aloszko ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie.

OR.226.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie.

OR.227.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.31.2018 z dnia 02.02.2018 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury.

OR.228.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych do których dostęp jest utrudniony, drogą weryfikacji salda w Mieście Chorzów.

OR.229.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą weryfikacji salda w Mieście Chorzów.

OR.230.2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów.

OR.231.2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi.

OR.232.2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ulicy Ignacego Paderewskiego.

OR.233.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.26.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.234.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Chorzów”.

OR.235.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.192.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2018 roku.

OR.236.2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2019 roku.

OR.237.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 218 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów

OR.238.2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zwolnień od dziennej opłaty targowej.

OR.239.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Chorzowa.

OR.240.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania będących na stanie poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów.

OR.241.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie inwentaryzacji depozytów i innych walorów znajdujących się w kasach Urzędu Miasta Chorzów.

OR.242.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji materiałów i wyposażenia w magazynie.

OR.243.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr II w dniu 29 listopada 2018 roku.

OR.244.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.245.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. Organizacja i promocja wolontariatu na rzecz najstarszych mieszkańców Miasta,
2. Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w tym promocja i organizacja wolontariatu na rzecz tych osób,
3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku,
4. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
5. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w lokalu usytuowanym w Chorzowie przy ul. Skrajnej 2a.

OR.246.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych miasta Chorzów podmiotom zewnętrznym.

OR.247.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

OR.248.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.165.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 września 2017r. w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2017-2020 z późniejszymi zmianami.

OR.249.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.250.2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. o zmianie zarządzenia NR OR.244.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.251.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw.

OR.252.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie zarządzenia NR OR.250.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.253.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.

OR.254.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy ul. Krakowskiej na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A.

OR.255.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej.

OR.256.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. o zmianie Zarządzenia nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.257.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.258.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad promocji Miasta.

OR.259.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.3.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta Chorzów.

OR.260.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

 OR.261.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realziację zadań publicznych w zakresie tyrystyki i krajoznawstwa na okres od 01.02.2019 r. do 15.12.2019 r.

OR.262.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realziację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na okres od 01.02.2019 r. do 17.12.2019 r.

OR.263.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realziację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  na okres od 01.02.2019 r. do 17.12.2019 r.

OR.264.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realziację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 01.02.2019 r. do 17.12.2019 r.

OR.265.2018 z dnia  31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realziację zadań publicznych w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 01.02.2019 r. do 17.12.2019 r.

OR.266.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania upowaznień i pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Chorzów.

OR.267.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w zakresie działalności organów i Urzędu Miasta Chorzów.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2017-12-27
utworzony: 27-12-2017 / modyfikowany: 04-01-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu