Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.3.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.154.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 28.06.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 3 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 3 stycznia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 10a i art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 – z późn. zm.), oraz art. 53 i 54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 2077  późn. zm.), Uchwał Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2016 Nr XXV/471/16, z dnia 27 października 2016 roku Nr XXVIII/526/16 oraz z dnia 31 sierpnia 2017 Nr XXXIX/713/17 Prezydent Miasta Chorzów.

zarządza:

§ 1.

Wprowadza się „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta Chorzów w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych objętych działaniem niniejszej Instrukcji zobowiązuje się do podania do wiadomości pracowników tekstu niniejszego Zarządzenia i treści wprowadzonej Instrukcji.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół i placówek oświatowych, Żłobka Miejskiego i dyrektorowi Zakładu Ekonomiczno–Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych w Chorzowie.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr OR.249.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2016 roku.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2018-01-03
utworzony: 27-12-2017 / modyfikowany: 05-07-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu