Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.8.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.33.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 21.01.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 8 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr XXXIX/725/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się:

 1. Zasady postępowania w sprawach o wynajem lokali mieszkalnych stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. Regulamin organizowania i prowadzenia przetargów na wynajem lokali mieszkalnych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 3. druk oświadczenia, do złożenia którego zobowiązane są osoby zainteresowane wynajmem lokalu mieszkalnego drogą licytacji stawki czynszowej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 4. postanowienia ogólne umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, gdzie czynsz ustalany jest odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 5. postanowienia ogólne umowy najmu lokalu o czynszu socjalnym stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 6. postanowienia ogólne umowy najmu lokalu mieszkalnego za opłatą czynszu ustalanego drogą licytacji stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
 7. Regulamin porządku domowego stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
 8. postanowienia ogólne Porozumienia o udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,
 9. druk oświadczenia, do którego zobowiązane są osoby zainteresowane wynajmem lokalu w drodze zamiany z kontrahentem stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia,
 10. Regulamin postępowania w sprawach o stosowanie obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia,
 11. druk wniosku o obniżkę czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.
 12. postanowienia ogólne umowy najmu pomieszczenia tymczasowego stanowiący załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia,
 13. druk deklaracji wyboru lokalu do remontu przez uprawnionego stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia.
 14. druk wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego stanowiący załącznik nr 14 do niniejszego zarządzenia.
 15. Zasady postępowania w trakcie zagospodarowywania pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób lokalowy stanowiące załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia,
 16. druk oświadczenia, o którym mowa w § 12 pkt 3 uchwały Nr XXXIX/725/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2017r., stanowiący załącznik nr 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc:

1) Zarządzenie Nr OR.182.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2003r. sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów;
2) Zarządzenie Nr OR.66.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 05 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udostępniania pomieszczeń tymczasowych;
3) Zarządzenie NR OR.48.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 lutego 2016r. o zmianie zarządzenia Nr OR/66/2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udostępniania pomieszczeń tymczasowych;
4) Zarządzenie Nr OR/93/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 05 września 2007r. w sprawie zasad naliczania obniżonej stawki czynszowej za wynajem lokali mieszkalnych;
5) Zarządzenie Nr OR/29/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie procedury postępowania przy zgłaszaniu i zasiedlaniu pustostanów lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta, Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta oraz Dyrektorowi Zakładu Komunalnego "PGM".

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 4 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 5 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 6 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 7 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 8 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 9 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 10 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 11 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 12 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 13 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 14 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 15 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 16 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2018-01-04
utworzony: 27-12-2017 / modyfikowany: 21-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu