Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.15.2018

Zarządzenie Nr OR . 15 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 stycznia 2018 roku

w sprawie: powołania Zespołu do spraw prowadzenia i aktualizowania wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przekazywanego do Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2017r. poz. 1529) i § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. z 2017r. poz. 1764) Prezydent Miasta Chorzów wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zarządza:

§ 1.

 Powołać Zespół do spraw prowadzenia i aktualizowania wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przekazywanego do Krajowego Zasobu Nieruchomości, w składzie:

 1. Przewodniczący Zespołu – Kierownik Referatu Zarządzania Nieruchomościami Skarbu Państwa Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
 2. Członek Zespołu – pracownik Wydziału Geodezji, wyznaczony przez Dyrektora Wydziału
 3. Członek Zespołu – pracownik Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, wyznaczony przez Dyrektora Wydziału
 4. Członek Zespołu – pracownik Wydziału Zasobów Komunalnych, wyznaczony przez Dyrektora Wydziału
 5. Członek Zespołu – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, wyznaczony przez Dyrektora Wydziału
 6. Członek Zespołu – pracownik Biura Funduszy Zewnętrznych, wyznaczony przez Kierownika Biura
 7. Członek Zespołu – pracownik Wydziału Informatyki, wyznaczony przez Dyrektora Wydziału.

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest:

 1. prowadzenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Chorzów wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,
 2. aktualizowanie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa o informacje, o których mowa w art. 10 ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 7 (w przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa) ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
 3. usuwanie niezgodności i uzupełnianie wykazu na żądanie Wojewody Śląskiego.

§ 3.

Zespół prowadzi i aktualizuje sporządzony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, według wzoru wykazu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości i w zakresie danych posiadanych przez Wydziały, o których mowa w § 1.

§ 4.

 Zaktualizowany i uzupełniony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, przedkładany jest Prezydentowi Miasta wykonującemu zadania z zakresu administracji rządowej przez Przewodniczącego Zespołu.

 § 5.

Nadzór nad zgodnością danych zawartych w wykazie nieruchomości Skarbu Państwa z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 i kompletnością danych określonych w tym rozporządzeniu oraz terminowością przekazywania wykazów nieruchomości - powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Fabisz, dnia: 2018-01-12
utworzony: 04-01-2018 / modyfikowany: 24-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu