Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.34.2018

Zarządzenie Nr OR . 34 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1938 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatora „Programu wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2018 r.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 § 2.

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami i informacjami o przedmiocie konkursu ofert stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Konkurs przeprowadza komisja w składzie przewodniczący, sekretarz oraz 4 członków.

§ 4.

 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w §1, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

  1) Przewodnicząca: Bożena Łuczyńska - Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej

  2) Członkowie:
  Halina Hiltawska - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Chorzów
  Barbara Tabin - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Chorzów
  Bernadeta Biskup - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów
  Marek Dudek - Członek Komisji ZdrowiaRady Miasta Chorzów

  3) Sekretarz: Sylwia Fojcik - Podinspektor w Wydziale Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej

 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Raczyński
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Michał Zbierzchowski, dnia: 2018-02-02
utworzony: 01-02-2018 / modyfikowany: 05-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu