Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.56.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.20.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 14.01.2020

Zarządzenie Nr OR . 56 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie: okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów oraz niektórych kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się zasady przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Chorzów opisane w Regulaminie przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Okresowa ocena pracowników obejmować będzie okres jednego roku kalendarzowego, natomiast pierwsza ocena pracowników na podstawie niniejszego zarządzenia przeprowadzona zostanie do dnia 15 kwietnia 2018 roku i obejmować będzie okres od 1 do 31 marca 2018 roku.

§ 3. 

  1. Dyrektorów wydziałów / kierowników biur Urzędu Miasta Chorzów zobowiązuje się do zapoznania podległych pracowników z ww. Regulaminem oraz do przestrzegania podanych w nim zasad.
  2. Właściwych dyrektorów wydziałów / kierowników biur Urzędu Miasta Chorzów zobowiązuje się do przekazania treści Regulaminu kierownikom nadzorowanych jednostek organizacyjnych gminy podlegającym ocenie, celem zapoznania się z jego treścią.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr OR/27/10 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, w Urzędzie Miasta Chorzów oraz niektórych kierowników jednostek organizacyjnych gminy, zmienione Zarządzeniem Nr OR.235.2012 z dnia 22 listopada 2012 roku

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 roku.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Paruzel, dnia: 2018-02-27
utworzony: 28-02-2018 / modyfikowany: 17-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu