Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.89.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR SK.8.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 01.06.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 89 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz.395 z późn. zm.), art.9 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 2343 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 1911) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. 2016r. poz.1864)  Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Załączniku do Zarządzenia Nr OR.222.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  Rozdział I  §14 ust.2 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdzie wymagany jest podpis przedstawicieli innego podmiotu, przekazanie do tego podmiotu, podpisanego ze strony przekazującej, dokumentu obrotowego następuje w terminie do 3 dni roboczych po jego sporządzeniu. Strona przyjmująca przekazuje stronie przekazującej podpisany dokument obrotowy w terminie do 3 dni roboczych od jego otrzymania.

2)  Rozdział I §14 ust.4 otrzymuje brzmienie:

W trakcie roku obrotowego dokumenty obrotowe ujmowane są w księgach rachunkowych bieżąco, w miarę ich napływu do Wydziału Księgowości lub do Wydziału Obsługi Technicznej. Dokumenty obrotowe dostarczone do każdego 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu obrotowym, będą zaksięgowane w miesiącu obrotowym jedynie w przypadku gdy dane zdarzenie gospodarcze miało miejsce w miesiącu obrotowym. Zasada ta nie dotyczy końca roku obrotowego, gdzie wszystkie dokumenty obrotowe dotyczące zdarzeń gospodarczych roku poprzedniego ujmuje się w księgach tego roku. Wydziały urzędu dostarczają powyższe dokumenty do 31 stycznia roku następnego. Wyjątek stanowią dokumenty obrotowe dotyczące zdarzeń gospodarczych roku, w którym przeprowadzono pełną inwentaryzację środków trwałych, kiedy to należy dostarczyć dokumenty obrotowe do 10 stycznia roku następnego.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Załącznika do Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3.

Odpowiedzialnymi za wykonywanie niniejszego zarządzenia są Dyrektorzy Wydziałów, Kierownicy Biur i Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 roku.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Duc, dnia: 2018-04-23
utworzony: 20-04-2018 / modyfikowany: 06-06-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu