Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.97.2018

Zarządzenie Nr OR . 97 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 maja 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania pn.: „Wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym”

Na podstawie uchwały Nr XLII/762/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu współpracy na 2018 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania pn.: „Wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i o niskim statusie materialnym”, w następującym składzie:

 1. Danuta SZARY - Przewodnicząca Komisji
 2. Bożena ANTOŃCZYK - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Jadwiga CUDZICH - Członek Komisji
 4. Karolina KUBIŚ - Sekretarz Komisji

Ponadto do udziału w pracach Komisji zapraszam Panią Teresę GABOR – Przedstawiciela organizacji pozarządowej.

§ 2.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert na realizację zadania w 2018 roku oraz określenie propozycji wysokości dotacji na jego dofinansowanie.

§ 3.

 1. Posiedzenie Komisji Konkursowej zwoła Przewodnicząca (w przypadku jej nieobecności Zastępca Przewodniczącej).
 2. Przebieg posiedzenia będzie protokołowany przez Sekretarza Komisji.
 3. Dokumentacja konkursowa, w tym protokół z posiedzenia, przechowywana będzie w Wydziale Polityki Społecznej.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-05-07
utworzony: 27-04-2018 / modyfikowany: 02-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu