Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.174.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.251.2018 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 13.12.2018 R.

Zarządzenie Nr OR . 174 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

o zmianie Zarządzenia nr OR.185.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) Prezydent Miasta

zarządza:

§ 1.

W „Zasadach stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów” stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.185.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw, w Rozdziale VI ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysyłanie korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego.
1) Pracownik Wydziału przygotowując do wysyłki zatwierdzony dokument w SODiS za pośrednictwem operatora pocztowego wybiera w piśmie wychodzącym w SODiS odpowiednią opcję w metryczce sposób wysyłki (medium: poczta, kurier) i rodzaj przesyłki (list ekonomiczny, list ekonomiczny priorytet, list polecony, list polecony priorytet) oraz poprzez funkcję „czynności” wybiera „przekaż do wysłania”.
2) Korespondencja przeznaczona do wysyłki na zewnątrz przekazywana jest do Kancelarii przez Wydziały w zamkniętych, zaadresowanych kopertach.
3) Przekazanie korespondencji do niżej wymienionych jednostek organizacyjnych miasta:
a) Zakład Komunalny „PGM”
b) Miejski Zarząd Ulic i Mostów
c) Ośrodek Pomocy Społecznej
d) Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
odbywa się za pośrednictwem skrytek umieszczonych w Kancelarii SODiS, a do jednostek oświatowych za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej.”

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-08-28
utworzony: 27-08-2018 / modyfikowany: 18-12-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu