Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.190.2018

Zarządzenie Nr OR . 190 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej z zakresu zagrożeń wynikających z używania narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych, w tym  tzw. dopalaczy”.

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1492), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Ogłosić konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej z zakresu zagrożeń wynikających z używania narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy”.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie ofert, o którym mowa w §1 podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Szołtysek, dnia: 2018-09-10
utworzony: 07-09-2018 / modyfikowany: 14-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu