Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.203.2018

Zarządzenie Nr OR . 203 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. odbioru projektu pn. „System Chorzowskiego Roweru Miejskiego Kajteroz”

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać zespół interdyscyplinarny ds. odbioru projektu pn. „System Chorzowskiego Roweru Miejskiego Kajteroz” realizowanego w ramach projektu pt. „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT RPO WSL na lata 2014-2020.

§ 2.

W skład zespołu wchodzą:

 1. Marzena Rak – Przewodnicząca Zespołu
 2. Joanna Tabor – Oficer Rowerowy Miasta Chorzów, Zastępca Przewodniczącej
 3. Jacek Olszówka – Dyrektor Wydziału Geodezji
 4. Radosław Szmyra – Kierownik Referatu Wydział Informatyki
 5. Mariusz Obszański – Główny Specjalista Wydziału Usług Komunalnych
 6. Agnieszka Koszembar – Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji MZUiM Chorzów
 7. Marcin Kępa – Inspektor Biura Funduszy Zewnętrznych
 8. Kamil Nowak – Pomoc Administracyjna Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej

§ 3.

Do zadań zespołu należy odbiór budowlany oraz teleinformatyczny I-go, II-go, III-ego etapu „Systemu Chorzowskiego Roweru Miejskiego Kajteroz” ze szczególnym uwzględnieniem „Opisu Przedmiotu Zamówienia”, „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, regulacji wynikających z postanowień umowy z dnia 02 sierpnia 2018 r., zawartej pomiędzy Miastem Chorzów – Miastem na prawach powiatu a spółką Nextbike Polska Spółka Akcyjna, wnioskiem aplikacyjnym, umową o dofinansowanie oraz wytycznymi wynikającymi z powierzonych obowiązków służbowych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Robert Warwas, dnia: 2018-09-27
utworzony: 01-10-2018 / modyfikowany: 01-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu