Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.205.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.50.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 11.02.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 205 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 października 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.110.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

§ 1.

W Regulaminie naboru określającym zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy, w tym stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Chorzów oraz na wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta, stanowiącym załącznik do Zarządzenia
Nr OR/110/2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 maja 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 1 ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) opis stanowiska pracy wraz z informacją czy zatrudniania osoba będzie wykonywała zadania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi i podlega weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestrze z dostępem ograniczonym.,”

2)   w § 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Wniosek o zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 zawiera informację czy zatrudniania osoba będzie wykonywała zadania związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi i podlega weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestrze z dostępem ograniczonym.”

3)  Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu, o którym mowa w §1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Natalia Gerstner, dnia: 2018-10-01
utworzony: 01-10-2018 / modyfikowany: 12-02-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu