Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.227.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.113.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 18.05.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 227 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 listopada 2018 roku

o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.31.2018 z dnia 02.02.2018 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury

Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1983), art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1.

W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.31.2018 z dnia 02.02.2018 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale II „Zasady przekazania dotacji podmiotowej i celowej przyznanej samorządowym instytucjom kultury” pkt 3 uzyskuje brzmienie: „Roczna dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury będzie przekazywana do 13 i 24 dnia każdego miesiąca, w 24 transzach na podstawie harmonogramu przekazywania dotacji i wniosków instytucji składanych co miesiąc. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przekazania dotacji podmiotowej instytucji w większej liczbie transz niż 24 oraz w innych terminach niż wyżej wskazane, na wniosek instytucji, po uzyskaniu zgody Skarbnika Miasta”.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Łamik-Hypa, dnia: 2018-11-21
utworzony: 22-11-2018 / modyfikowany: 22-05-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu