Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.230.2018

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.42.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 12.02.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 230 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie: powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLVI/904/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają miastu Chorzów lub jego jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną, jak i wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania (ze zmianami) oraz art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisje ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – branżowy Zastępca Prezydenta Miasta, nadzorujący Wydział, o którym mowa w pkt 3
 2. Zastępca Przewodniczącego - Sekretarz Miasta
 3. Dyrektor Wydziału prowadzącego sprawę lub nadzorującego jednostkę organizacyjną prowadzącą sprawę
 4. Skarbnik Miasta
 5. Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Kadr
 6. Dyrektor Wydziału Egzekucji i Windykacji – Komornik Urzędu Miasta Chorzów
 7. Dyrektor jednostki organizacyjnej prowadzącej sprawę lub osoba przez niego wyznaczona.
 8. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – w przypadku Komisji ds. umarzania rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności wynikających z gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, pozostającymi w dyspozycji Miasta.

§ 2.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji – pracy Komisji przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

§ 3.

W przypadku nieobecności członków Komisji – udział w pracy Komisji mogą brać ich zastępcy.

§ 4.

Komisja rozpatruje sprawy w obecności Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego oraz przynajmniej trzech członków Komisji.

§ 5.

Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków w sprawie umarzania w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają miastu Chorzów lub jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa w sprawach prowadzonych przez Wydziały Urzędu Miasta Chorzów lub jednostki organizacyjne Miasta Chorzów.

§ 6.

Zarządzenie ma zastosowanie do rozporządzeń przewyższających wartość 30-krotnej, określonej ustawowo minimalnej płacy, obowiązującej w dniu dokonania umorzenia w całości albo w części lub odroczenia albo rozłożenia na raty w stosunku do jednego dłużnika rocznie

§ 7.

Sprawy na posiedzenia Komisji wnosi Dyrektor Wydziału lub dyrektor jednostki prowadzącej sprawę.

§ 8.

Przed podjęciem decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty lub zastosowania innych ulg przewyższających wartość, o której mowa w § 6, upoważniony branżowy Zastępca Prezydenta Miasta lub Sekretarz Miasta zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii Komisji, o której mowa w § 1.

§ 9.

W przypadku rozbieżnych stanowisk Komisji i upoważnionego branżowego Zastępcy Prezydenta Miasta lub Sekretarza Miasta – rozstrzygnięcia sprawy dokonuje Prezydent Miasta.

§ 10.

Terminy posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący Komisji.

§ 11.

Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, prowadzi Sekretariat Sekretarza Miasta.

§ 12.

Kserokopie z protokołów posiedzeń Komisji przechowywane są w aktach sprawy prowadzonych przez właściwy wydział, bądź jednostkę organizacyjną Miasta.

§ 13.

Z dniem wejścia w życia niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.166.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 października 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów.

§ 14.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2018-11-27
utworzony: 22-11-2018 / modyfikowany: 16-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu