Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.244.2018

Zarządzenie Nr OR . 244 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 grudnia 2018 roku

w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 994 ze zm.)  oraz § 3 pkt 1 uchwały nr XIX/307/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Wnieść do Centrum Przedsiębiorczości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy ul. Targowej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110619, NIP 627-20-37-919, REGON 273494157, wkład pieniężny w wysokości 2 650 000, 00 zł. (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w celu pokrycia obejmowanych, nowo utworzonych udziałów w spółce.

§ 2.

Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. następuje w związku z wyznaczeniem Spółki do realizacji zadania polegającego na przebudowie stadionu sportowego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie oraz kompleksowej obsłudze finansowej, prawnej budowy stadionu sportowego jak i finansowaniu prac „Inżyniera Kontraktu”.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Biuru Funduszy Zewnętrznych UM Chorzów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Robert Warwas, dnia: 2018-12-07
utworzony: 10-12-2018 / modyfikowany: 13-12-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu