Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.255.2018

Zarządzenie Nr OR . 255 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLV/601/01 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Ustanowić odpłatną służebność gruntową, poprzez obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1117/14 o powierzchni 930 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00006344/9, prawem przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 93/15, 102/16, 351/14, 353/14, 1059/18, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00049522/4 oraz obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 94/15, 354/14, 1073/14 i 1077/14, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00007553/4.
  2. Zakres służebności przedstawiony został na mapie, która stanowi "załącznik" do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

Zobowiązać każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości władających do urządzenia i utrzymywania tej części nieruchomości obciążonej, z której będą korzystać, tj. drogi dojazdowej.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2018-12-19
utworzony: 13-12-2018 / modyfikowany: 20-12-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu