Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.258.2018

 Zarządzenie Nr OR . 258 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zasad promocji Miasta.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18 oraz art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

zarządzam

Preambuła

W trosce o należyty wizerunek Miasta podejmuje się niniejsze zarządzenie celem ujednolicenia działań promocyjnych leżących w kompetencji Urzędu Miasta Chorzów i miejskich jednostek organizacyjnych, służących zwiększeniu dostępności informacji na temat działań podejmowanych przez Miasto.

Rozdział I

Zasady stosowania logo Miasta

§ 1.

Wprowadzam obowiązek umieszczania logo miasta Chorzów, określonego w „Księdze Identyfikacji Wizualnej” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, we wszystkich wydawnictwach własnych, materiałach o charakterze promocyjnym, informacyjnym, ogłoszeniach reklamowych i prasowych wydawanych przez:
1) Wydziały i Biura Urzędu Miasta Chorzów;
2) Jednostki organizacyjne Miasta Chorzów;

§ 2.

 1. Logo występuje w dwóch wersjach:
  - logotyp - wersja podstawowa;
  - logotyp - wersja z hasłem.
 2. Należy stosować wersję logo z hasłem. W przypadku braku możliwości projektowych czytelnego i efektywnego reprodukowania wersji z hasłem, należy zastosować wersję podstawową logo.
 3. Logo należy używać tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z zasadami zawartymi w „Księdze Identyfikacji Wizualnej”. Nie dopuszcza się żadnych modyfikacji logo.
 4. Wzór logo i „Księgę Identyfikacji Wizualnej” dostępne są na stronie internetowej www.chorzow.eu. Plik z logo do wykorzystania w materiałach promocyjnych udostępnia Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej.

§ 3.

Obowiązek dbania o prawidłowe stosowanie logo spoczywa na Dyrektorach/Kierownikach komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Chorzów oraz Dyrektorach jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4.

 1. Zgodność zastosowania logo w materiałach, o których mowa w §1 z Księgą Identyfikacji Wizualnej wymaga każdorazowo akceptacji Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej.
 2. Procedurę uzyskania akceptacji określa „Regulamin konsultowania materiałów promocyjnych miasta oraz przekazywania informacji do kalendarza działań miasta” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział II

Publikacja materiałów promocyjnych

§ 5.

 1. Wprowadzam obowiązek przedłożenia do akceptacji projektów materiałów promocyjnych Miasta przez:
  1) Wydziały i Biura Urzędu Miasta Chorzów;
  2) Jednostki organizacyjne Miasta Chorzów;
 2. Za materiały promocyjne uważa się plakaty, ulotki, wydawnictwa, albumy, foldery, broszury, informatory, mapy, plany miasta, kalendarze, gadżety itp.

§ 6.

 1. Upoważniam Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej do akceptacji projektów, o których mowa w § 5.
 2. Procedurę uzyskania akceptacji określa „Regulamin konsultowania materiałów promocyjnych miasta oraz przekazywania informacji do kalendarza działań miasta” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział III

Kalendarz działań Miasta w zakresie promocji, aktywizacji społecznej, kultury, sportu, ekologii, edukacji i bezpieczeństwa.

§ 7.

 1. Tworzę kalendarz działań Miasta w zakresie promocji, aktywizacji społecznej, kultury, sportu, ekologii, edukacji i bezpieczeństwa.
 2. Kalendarz tworzy się w formie elektronicznej.
 3. Zobowiązuję:
  1) Wydziały i Biura Urzędu Miasta Chorzów;
  2) Jednostki organizacyjne Miasta Chorzów;
  do przedstawiania Wydziałowi Promocji i Aktywizacji Społecznej do akceptacji rocznego harmonogramu wydarzeń organizowanych w danym roku kalendarzowym. Harmonogram należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały budżetowej miasta. Wszelkie zmiany w harmonogramie należy konsultować z Wydziałem Promocji i Aktywizacji Społecznej.

 § 8.

Zobowiązuję Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej do prowadzenia kalendarza, o którym mowa w § 7 ust. 1 oraz koordynowania działań Miasta w zakresie promocji, aktywizacji społecznej, kultury, sportu, ekologii, edukacji i bezpieczeństwa..

§ 9.

Procedurę przekazywania harmonogramu do akceptacji określa „Regulamin konsultowania materiałów promocyjnych miasta oraz przekazywania informacji do kalendarza działań miasta” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział IV

Inne działania promocyjne

§ 10.

Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów / Kierowników Biur do konsultowania z Wydziałem Promocji i Aktywizacji Społecznej przygotowywanych projektów zarządzeń, konkursów i programów, które mogą być wykorzystywane w promocji miasta.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 11.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej - Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Promocji i Aktywizacji Społecznej.

§ 12.

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.146.2012 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie ustanowienia logo miasta Chorzowa oraz zasad jego stosowania.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.267.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie obowiązku konsultowania zarządzeń, konkursów, programów itp., które mogą mieć charakter promocyjny.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 

 REGULAMIN

KONSULTOWANIA PROJEKTÓW MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH MIASTA ORAZ PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DO KALENDARZA DZIAŁAŃ MIASTA

 Rozdział I

Procedura konsultowania projektów materiałów promocyjnych Miasta

 1. Procedurze konsultowania podlegają projekty wydawnictw drukowanych (albumy, foldery, ulotki, broszury, informatory, mapy, plany miasta, plakaty, kalendarze itp.) i multimedialnych (filmy, DVD, strony www) oraz gadżety o treści promującej walory inwestycyjno-gospodarcze, turystyczne, kulturowe oraz kulturalne i sportowe Miasta Chorzów opatrzone w herb miasta Chorzów, napis „Chorzów” i/lub logo miasta Chorzów.
 2. Projekty materiałów promocyjnych powinny zostać przedłożone do akceptacji w terminie co najmniej 14 dni przed ich publikacją.
 3. Projekty materiałów promocyjnych należy przedłożyć do akceptacji w wersji elektronicznej na adres mailowy: pas@chorzow.eu. W tytule należy zawrzeć następującą klauzulę „Materiały promocyjne dot. (wskazać nazwę projektu) – nazwa jednostki”.
 4. Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej w terminie 3 dni roboczych wydaje opinię w sprawie przedłożonego projektu.
 5. W przypadku braku akceptacji projekt materiałów promocyjnych ulega zwrotowi wraz z zaleceniami. Poprawiony projekt należy przekazać do ponownej akceptacji nie później niż na 7 dni przed publikacją.
 6. W przypadku wątpliwości dot. procedury konsultowania projektów materiałów promocyjnych Miasta informacji udziela sekretariat Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej (pas@chorzow.eu, tel. 32 416 5215).

 Rozdział II

Procedura przekazywania harmonogramów działań

7. Roczny harmonogram działań należy przedłożyć do akceptacji Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej w terminie 14 dni od uprawomocnienia się uchwały budżetowej miasta.
8. Zmiany rocznego harmonogramu działań należy konsultować z Wydziałem Promocji i Aktywizacji Społecznej.
9. Harmonogram działań o których mowa w ust. 7 należy przedkładać w edytowalnej wersji elektronicznej na adres mailowy: pas@chorzow.eu. W tytule należy zawrzeć następującą klauzulę „Harmonogram działań – nazwa jednostki” lub „Zmiana harmonogramu działań – nazwa jednostki”. Wzór harmonogramu działań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. W przypadku wątpliwości dot. procedury przekazywania harmonogramów działań informacji udziela sekretariat Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej (pas@chorzow.eu, tel. 32 416 5215).
11. Działania określone w harmonogramie mogą odbywać się po uzyskaniu akceptacji Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej.

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aureliusz Ryguła, dnia: 2018-12-20
utworzony: 20-12-2018 / modyfikowany: 21-12-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu