Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2018

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.266.2018

Zarządzenie Nr OR . 266 . 2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 grudnia 2018 roku

w sprawie  zasad udzielania upoważnień i pełnomocnictw przez Prezydenta Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z Rozdziałem XII Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR.207.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a :

§ 1.

 1. Upoważnienia i pełnomocnictwa podpisuje Prezydent Miasta.
 2. Prezydent Miasta może upoważnić:
  1) Zastępców Prezydenta lub Sekretarza Miasta do prowadzenia określonych spraw w imieniu Prezydenta Miasta na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym,
  2) Zastępców Prezydenta samodzielnie lub łącznie z inną osobą do czynności prawnych polegających na składaniu oświadczeń woli w imieniu Miasta Chorzów w zakresie zarządu mieniem komunalnym na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
  3) Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta oraz pracowników Urzędu Miasta do prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie przydzielonych obowiązków publicznych na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
  4) Dyrektorów i innych pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów do prowadzenia w imieniu Prezydenta Miasta indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń – w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 3. Prezydent Miasta może udzielić pełnomocnictwa:
  1) Dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta nie posiadających osobowości prawnej do czynności prawnych polegających na składaniu oświadczeń woli w imieniu Miasta Chorzów w zakresie bieżącego zarządu mieniem komunalnym przydzielonym do tych jednostek (tzw. zwykły zarząd),
  2) Pracownikom Urzędu Miasta lub innym osobom, nie będącym pracownikami Urzędu Miasta do reprezentowania Miasta Chorzów lub Prezydenta Miasta Chorzów w postępowaniach sądowych lub administracyjnych oraz w postępowaniu przed innymi organami orzekającymi,
  3) Pracownikom Urzędu Miasta lub innym osobom, nie będącym pracownikami Urzędu Miasta do reprezentowania Miasta Chorzów lub Prezydenta Miasta Chorzów przed organami ścigania, egzekucyjnymi, kontrolnym
 4. Prezydent Miasta może wydać inne niż określone w ust. 1 i 2 upoważnienia i pełnomocnictwa, w zależności od potrzeb.

§ 2.

 1. Upoważnienia i pełnomocnictwa udzielane są oddzielnie dla każdej osoby, za wyjątkiem upoważnień do składania oświadczeń woli lub innych czynności wykonywanych łącznie przez upoważnionych pracowników.
 2. Upoważnienia i pełnomocnictwa udzielane są na wniosek Wydziału lub jednostki organizacyjnej Miasta kierowany do Prezydenta Miasta za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego i Kadr. Wniosek, z zastrzeżeniem ust. 5 powinien być sporządzony w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznie (za pośrednictwem systemu SODiS) oraz podpisany (odpowiednio tradycyjnie lub zatwierdzony elektronicznie) przez Dyrektora Wydziału/jednostki organizacyjnej wnioskującej o wydanie upoważnienia/pełnomocnictwa.
 3. Wniosek o wydanie upoważnienia lub pełnomocnictwa powinien zawierać co najmniej:
  1) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej,
  2) wskazanie konkretnej czynności, do wykonywania której powinna być umocowana osoba upoważniona,
  3) wskazanie aktualnej i prawidłowej podstawy prawnej,
  4) termin obowiązywania upoważnienia lub pełnomocnictwa.
 4. Do wniosku o wydanie upoważnienia lub pełnomocnictwa, w sprawach wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 2) i 3) i ust. 3 załącza się projekt treści dokumentu, zawierający podstawę prawną wydania upoważnienia/pełnomocnictwa i parafę radcy prawnego. W przypadku upoważnień/pełnomocnictw, o wydanie których Wydział/Biuro występują systematycznie, a zawierających tą samą treść, Wydział/Biuro przedstawia do Wydziału Organizacyjnego i Kadr projekt zatwierdzony przez radcę prawnego tylko raz oraz aktualizuje go w przypadku zmiany podstawy prawnej wydania dokumentu.
 5. W przypadku powzięcia wątpliwości co do treści, zakresu lub elementów formalnych projektu upoważnienia/pełnomocnictwa Wydział Organizacyjny i Kadr może zwrócić się do wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnień lub przekazanie projektu do analizy prawnej.
 6. Wydział Organizacyjny i Kadr przygotowuje akt upoważnienia lub pełnomocnictwa w oparciu o wniosek i przedstawia Prezydentowi Miasta lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta lub Sekretarzowi do akceptacji i podpisu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od daty wpływu wniosku do Wydziału Organizacyjnego i Kadr.
 7. Wydział Organizacyjny i Kadr może przygotować bez wniosku upoważnienia i pełnomocnictwa dla:
  1) Zastępców Prezydenta lub Sekretarza Miasta do prowadzenia określonych spraw w imieniu Prezydenta Miasta,
  2) Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Dyrektorów Wydziałów do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem,
  3) Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Dyrektorów Wydziałów do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji,
  4) Dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania czynności prawnych w imieniu Gminy Chorzów w zakresie działania jednostki na podstawie art. 47 ustawy o samorządzie gminnym,
  5) Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, innych pracowników Urzędu lub osób z poza Urzędu, na polecenie Prezydenta Miasta.

§3.

 1. Wydział Organizacyjny i Kadr prowadzi rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw. Rejestr prowadzony jest w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w Systemie Obiegu Dokumentów i Spraw (SODiS).
 2. Wydział Organizacyjny i Kadr prowadzi zbiór udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.
 3. Upoważnienia i pełnomocnictwa sporządza się w odpowiedniej ilości egzemplarzy dla osoby upoważnionej/pełnomocnika, w tym dwa egzemplarze otrzymuje Wydział Organizacyjny i Kadr celem złożenia do akt osobowych osoby upoważnionej/ pełnomocnika oraz do zbioru, o którym mowa w ust. 2

§ 4.

 1. Odwołanie i zmiana upoważnienia lub pełnomocnictwa następuje z inicjatywy Prezydenta Miasta lub na pisemny wniosek Dyrektora Wydziału/Dyrektora jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego/odpowiedzialnej za realizację zadania, złożony do Wydziału Organizacyjnego i Kadr w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznie (za pośrednictwem systemu SODiS).
 2. Wydział Organizacyjny i Kadr przygotowuje odwołanie upoważnienia lub pełnomocnictwa bez wniosku w przypadku osób upoważnionych, z którymi zostaje rozwiązany stosunek pracy.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Gabra Joanna, dnia: 2018-12-31
utworzony: 04-01-2019 / modyfikowany: 16-05-2019
wprowadził(a): Natalia Gerstner
rejestr zmian

Stopka serwisu