Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.5.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.103.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 26.04.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 5 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w  2019r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Na podstawie art. 9 ust.3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r. poz. 2030 z późn.zm.) zwaną dalej ustawą, Prezydent Miasta Chorzów 

zarządza: 

  § 1

Ustala się wykaz planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2019r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Dla dyżurów przypadających w dni wolne od pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych pracy (Dz.U. z 2015r. poz.90) Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ustala dodatkowy harmonogram terminów i godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1 publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej lub/i na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Nr OR.215.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 października 2018r. w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w  2019r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 5

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Woźniak Marzena, dnia: 2019-01-02
utworzony: 07-01-2019 / modyfikowany: 29-04-2019
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu