Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.8.2019

Zarządzenie  Nr OR . 8 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza: 

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych:

 1. 4321/137 o powierzchni 6548 m²,
 2. 4552/131 o powierzchni 1416 m²,

zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00011103/6 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. 

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do następujących powierzchni:

 1. na działce nr 4321/137 - 164,00 m²;
 2. na działce nr 4552/131 - 18,50 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia. 

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności określa się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na kwotę łączną 5.157,33 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 4.071,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 936,33 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 150,00 zł brutto. 

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami. 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Staszak_Romanek, dnia: 2019-01-08
utworzony: 09-01-2019 / modyfikowany: 15-01-2019
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu