Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.9.2019

Zarządzenie  Nr OR . 9 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy ul. Hajduckiej i ul. Górniczej na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza: 

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie, przy ul. Hajduckiej i ul. Górniczej, oznaczonych działkami o numerach geodezyjnych:

 1. 825/59 o powierzchni 293 m², przy ul. Górniczej, zapisana w księdze wieczystej KA1C/00001904/8 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 2. 827/58 o powierzchni 278 m², przy ul. Górniczej, zapisana w księdze wieczystej KA1C/00000096/3 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 3. 830/57 o powierzchni 225 m², przy ul. Górniczej, zapisana w księdze wieczystej KA1C/00004985/0 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 4. 542/56 o powierzchni 107 m², przy ul. Górniczej, zapisana w księdze wieczystej KA1C/00006079/0 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 5. 832/56 o powierzchni 357 m², przy ul. Górniczej, zapisana w księdze wieczystej KA1C/00006598/4 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 6. 537/56 o powierzchni   37 m², przy kanale Suez, zapisana w księdze wieczystej KA1C/00006598/4 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 7. 534/56 o powierzchni   53 m², przy ul. Hajduckiej, zapisana w księdze wieczystej KA1C/00006597/7 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 8. 1041/85 o powierzchni 159 m², przy ul. Hajduckiej, zapisana w księdze wieczystej KA1C/00004762/1 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 9. 4572/85 o powierzchni 439 m², przy ul. Racławickiej i Hajduckiej, zapisana w księdze wieczystej KA1C/00012101/9 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie,

– na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. 

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do następujących powierzchni:

 1. na działce nr 825/59 – 75,80 m²;
 2. na działce nr 827/58 – 89,80 m²,
 3. na działce nr 830/57 – 59,60 m²;
 4. na działce nr 542/56 – 18,80 m²,
 5. na działce nr 832/56 – 28,20 m²;
 6. na działce nr 537/56 – 33,20 m²,
 7. na działce nr 534/56 – 18,40 m²;
 8. na działce nr 1041/85 – 6,50 m²,
 9. na działce nr 4572/85 – 101,30 m². 

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustalone zostało jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na kwotę łączną 27.898,80 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 22.560,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 5.188,80 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 150,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Staszak-Romanek, dnia: 2019-01-08
utworzony: 09-01-2019 / modyfikowany: 15-01-2019
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu