Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.16.2019

Zarządzenie Nr OR . 16 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 stycznia 2019 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Stalowej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLV/601/01 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Ustanowić odpłatną służebność gruntową, poprzez obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Stalowej, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00050478/0, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 1744/83 o powierzchni 2034 m² oraz 1745/83 o powierzchni 2550 m², prawem przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ul. Stalowej, zapisanych w księgach wieczystych:
  a) KA1C/00006994/0, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 1730/86 o powierzchni 2763 m², 1952/86 o powierzchni 1369 m², 1937/86 o powierzchni 1747 m², 1740/86 o powierzchni 1496 m², 1808/86 o powierzchni 884 m², 1810/86 o powierzchni 2266 m², 1814/86 o powierzchni 868 m², 1903/86 o powierzchni 1967 m², 1923/86 o powierzchni 2511 m², 1955/86 o powierzchni 23672 m²;
  b) KA1C/00049236/2, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1784/86 o powierzchni 439 m²;
  c) KA1C/00049237/9, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1812/86 o powierzchni 3421 m²;
  d) KA1C/00048041/1, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1815/86 o powierzchni 4387 m²;
  e) KA1C/00048040/4, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1738/86 o powierzchni 978 m²;
  f) KA1C/00048039/4, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1735/86 o powierzchni 1909 m²;
  g) KA1C/00048043/5, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1734/86 o powierzchni 1376 m²;
  h) KA1C/00050711/6, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1737/86 o powierzchni 6596 m²;
  i) KA1C/00050712/3, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1753/86 o powierzchni 1952 m²;
  j) KA1C/00050715/4, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1775/86 o powierzchni 2481 m²;
  k) KA1C/00050714/7, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1788/86 o powierzchni 1063 m².

 2. Zakres służebności przedstawiony został na mapie, która stanowi "załącznik" do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązać każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości władających do utrzymania tej części nieruchomości obciążonej, z której będą korzystać, tj. drogi dojazdowej.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr OR.162.2018 Prezydenta Miasta Chorzów, z dnia 17 sierpnia 2018 r.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2019-01-19
utworzony: 18-01-2019 / modyfikowany: 06-12-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu