Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.17.2019

Zarządzenie Nr OR . 17 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1510 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatorów „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” w 2019 r.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami i informacjami o przedmiocie konkursu ofert stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Konkurs przeprowadza Komisja w składzie przewodnicząca, z-ca przewodniczącej       oraz członek.

§ 4.

 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w §1, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

  1) Przewodnicząca:
  Mariola Roleder - Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów
  2) Z-ca Przewodniczącej:
  Bożena Łuczyńska - Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów
  3) Członek:
  Sylwia Fojcik - Podinspektor w Wydziale Zdrowia Urząd Miasta Chorzów

 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

W posiedzeniach Komisji, z głosem doradczym mogą brać udział:

1) Bernadeta Biskup - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów
2) Marek Dudek - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Fojcik, dnia: 2019-01-18
utworzony: 18-01-2019 / modyfikowany: 21-01-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu