Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.30.2019

Zarządzenie Nr OR . 30 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1510 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Ogłosić konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów w 2019 r.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 § 2

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami i informacjami o przedmiocie konkursu ofert stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Konkurs przeprowadza komisja w składzie przewodnicząca, zastępca przewodniczącej oraz członek.

§ 4

 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołać Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

  1) Przewodnicząca: Mariola Roleder - Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów

  2) Zastępca Przewodniczącej: Bożena Łuczyńska - Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów

  3) Członek: Agnieszka Nowak-Czop - Główny specjalista w Wydziale Zdrowia Urząd Miasta Chorzów

 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

 § 5

W posiedzeniach Komisji, z głosem doradczym mogą brać udział:

1) Halina Hiltawska - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Chorzów

2) Barbara Tabin - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Chorzów

3) Bernadeta Biskup - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów

4) Marek Dudek - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów

§ 6

Nadzór na wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Nowak-Czop, dnia: 2019-02-01
utworzony: 28-01-2019 / modyfikowany: 04-02-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu