Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.33.2019

Zarządzenie Nr OR . 33 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej. 

Na podstawie art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1510 ze zm.).

zarządza:

§ 1

 1. Ogłosić konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów” w 2019 r.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami i informacjami  o przedmiocie konkursu ofert stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Konkurs przeprowadza Komisja w składzie przewodnicząca, z-ca przewodniczącej oraz członek.

§ 4

 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w §1, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

  1) Przewodnicząca: Mariola Roleder - Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów

  2) Z-ca Przewodniczącej: Bożena Łuczyńska - Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów

  3) Członek: Sylwia Fojcik - Podinspektor w Wydziale Zdrowia Urząd Miasta Chorzów

 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 5

 1. W posiedzeniach Komisji, z głosem doradczym mogą brać udział:

  1) Halina Hiltawska - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Chorzów

  2) Barbara Tabin - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Chorzów

  3) Bernadeta Biskup - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów

  4) Marek Dudek - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów

§ 6

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zdrowia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Fojcik, dnia: 2019-01-02
utworzony: 01-02-2019 / modyfikowany: 04-02-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu