Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.39.2019

Zarządzenie Nr OR . 39 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 lutego 2019 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy ul. Niedźwiedziniec na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność gruntową na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec, oznaczonych działkami o numerach geodezyjnych:

 1. 1140/12 o powierzchni 162 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00012938/5 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie,
 2. 1141/12 o powierzchni 12.876 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00011722/6 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie,
 3. 1091/9 o powierzchni 7.894 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/000 6224/2 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie

– na rzecz Przedsiębiorcy – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, jako właściciela urządzeń w postaci stacji ochrony katodowej oraz zasilania elektrycznego pola anodowego i instalacji odgromowej stacji.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności ograniczone jest do następujących powierzchni:

 1. na działce nr 1140/12 – 5 m²;
 2. na działce nr 1141/12 – 15 m²,
 3. na działce nr 1091/9 – 301 m2.

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na kwotę łączną 3.344,31 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 2.597,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 597,31 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 150,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2019-02-12
utworzony: 07-02-2019 / modyfikowany: 14-02-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu