Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.42.2019

Zarządzenie Nr OR . 42 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 lutego 2019 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie, w rejonie ul. Kluczborskiej na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie w rejonie ul. Kluczborskiej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 414/25 o powierzchni 82.588 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00050267/8 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci elektroenergetycznej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni 12 m2.

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na kwotę łączną 200,43 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 41,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 9,43 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 150,00 zł brutto.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr OR.17.2016 Prezydenta Miasta Chorzów, z dnia 28 stycznia 2016 roku.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2019-02-14
utworzony: 13-02-2019 / modyfikowany: 18-02-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu