Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.43.2019

Zarządzenie Nr OR . 43 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 lutego 2019 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 165-189.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLV/601/01 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Ustanowić odpłatną służebność gruntową, poprzez obciążenie nieruchomości gruntowej położonej w Chorzowie przy ul. 3-go Maja 165-189, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 21/9 o powierzchni 556 m² zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00004433/6 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie, stanowiącej własność Miasta Chorzów, prawem przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości, położonych w Chorzowie:
  a) przy ul. 3 Maja 167, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 21/4 o powierzchni 783 m2, zapisaną w księdze wieczystej KA1C/00005495/5 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
  b) przy ul. 3 Maja 169, oznaczonej działkami o numerach geodezyjnych: 19/5 o powierzchni 1.419 m2 i 21/8 o powierzchni 249 m2, zapisanymi w księdze wieczystej KA1C/00012754/1 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz 31/35 o powierzchni 4.602 m2, zapisaną w księdze wieczystej KA1C/00012755/8 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie.
 2. Zakres służebności przedstawiony został na mapie, która stanowi "załącznik" do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zobowiązać każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości władających do utrzymania tej części nieruchomości obciążonej, z której będą korzystać, tj. drogi dojazdowej.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2019-02-14
utworzony: 13-02-2019 / modyfikowany: 18-02-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu