Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.52.2019

Zarządzenie Nr OR . 52 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Chorzowa.

Na podstawie art.18 ust.8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2137 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Kontrola przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywana jest pod kątem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
  2. Do kontroli stosuje się rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz.646 z późn. zm.).

 § 2.

Kontrole bieżące i doraźne dokonywane są zgodnie z „Procedurą przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.63.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Chorzowa.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Ramuś, dnia: 2019-02-22
utworzony: 21-02-2019 / modyfikowany: 25-02-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu