Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.57.2019

Zarządzenie Nr OR . 57 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lutego 2019 roku

w sprawie  ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, w rejonie ul. Kluczborskiej, przy ul. Głównej i od granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi do POD „Azalia”, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie:

 1. przy ul. Kluczborskiej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 414/25 o powierzchni 82.588 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00050267/8 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 2. przy ul. Brzezińskiej i Głównej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 689/86 o powierzchni 3.292 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00003200/7 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 3. przy granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 389/32 o powierzchni 1.693 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00011733/1 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie

– na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci gazowej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do następujących powierzchni:

 1. na działce nr 414/25 – 152,70 m²;
 2. na działce nr 689/86 – 49,40 m²,
 3. na działce nr 389/32 – 2,00 m2.

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załącznikach nr 1 i 2 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na kwotę łączną 5.554,62 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 4.394,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 1.010,62 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 150,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2019-02-22
utworzony: 21-02-2019 / modyfikowany: 26-02-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu