Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.59.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.42.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 12.02.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 59 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 lutego 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.230.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLVI/904/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają miastu Chorzów lub jego jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną, jak i wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania (ze zmianami) oraz art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

W § 1 Zarządzenia Nr OR.230.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. umorzeń, rozkładania na raty oraz stosowania innych ulg dotyczących należności pieniężnych, wynikających z czynności prawnych Miasta Chorzów ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dyrektor Kancelarii Rady Miasta”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-02-26
utworzony: 21-02-2019 / modyfikowany: 16-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu