Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.67.2019

Zarządzenie Nr OR . 67. .2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 marca 2019 roku

w sprawie  ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy ul. Trzynieckiej, Chocimskiej i Długiej na rzecz TAURON Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie:

 1. między ul. Trzyniecką, Chocimską i Długą, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 4071/260 o powierzchni 4.286 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00006444/0 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 2. przy ul. Trzynieckiej i Długiej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 4532/184 o powierzchni 1.112 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00003195/8 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie

– na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – TAURON Ciepło Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci ciepłowniczej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni:

 1. na działce nr 4071/260 – 2,25 m²;
 2. na działce nr 4532/184 – 10,80 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na kwotę łączną 1.671,51 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 1.237,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 284,51 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 150,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Sabina Karbowiak, dnia: 2019-03-12
utworzony: 11-03-2019 / modyfikowany: 13-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów