Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.73.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.38.2024 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.01.2024 R.

Zarządzenie Nr OR . 73 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 marca 2019 roku

w sprawie: wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 ze zm.) oraz art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks Wyborczy (tj. Dz.U. z 2018r. poz.754 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

 § 1.

 1. Wyznacza się następujące, ogólnodostępne miejsca do umieszczania plakatów i haseł wyborczych tj. słupy ogłoszeniowe Chorzowskiego Centrum Kultury w kolorze niebieskim z napisem „WYBORY”.
 2. Wykaz lokalizacji słupów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 3. Chorzowskie Centrum Kultury, dalej jako ChCK, nie ponosi odpowiedzialności za zaklejanie plakatów i haseł wyborczych na słupach ogłoszeniowych.
 4. Naklejenie plakatów wyborczych i haseł poza wyznaczonym niebieskim polem z napisem „WYBORY” spowoduje naliczenie przez ChCk odpłatności zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 2.

 1. Na ścianach i wewnątrz budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych, można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.
 2. Zabronione jest umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na zewnątrz i wewnątrz budynków administracji rządowej i samorządowej oraz sądów, a także na terenie jednostek wojskowych i oddziałów obrony cywilnej oraz skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
 3. Nie wyraża się zgody na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na wiatach przystankowych tramwajowych i autobusowych, z wyłączeniem zamykanych oświetlonych gablot reklamowych.
 4. Nie wyraża się zgody na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na słupach oświetleniowych i na zieleńcach oraz w ciągach ulicznych.
 5.  Za zgodą Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Chorzów zezwala się na ustawienie tymczasowych własnych urządzeń dla celów prowadzenia kampanii wyborczej.
 6. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.
 7. Plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód.
 8. Policja oraz Straż Miejska są obowiązane usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczania może zagrażać życiu lub zdrowiu fizycznemu ludzi albo bezpieczeństwu mienia, bądź ruchu drogowego.
 9. Plakaty i hasła wyborcze oraz własne urządzenia ogłoszeniowe, ustawione dla celów prowadzenia kampanii wyborczej właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
 10. Prezydent Miasta Chorzów postanowi o usunięciu plakatów wyborczych, haseł i urządzeń ogłoszeniowych umieszczonych z naruszeniem przepisów § 2 ust. 1 - 5 lub nieusuniętych przez właściwe komitety wyborcze w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9 i 10.

§ 3.

Słupy ogłoszeniowe, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia zostaną przygotowane i udostępnione przez Prezydenta Miasta Chorzów przy współpracy ChCK.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii.

§ 5.

 1. Traci moc Zarządzenie Nr Or.82.2005 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie: zasad udostępnienia lamp na ul. Wolności na cele kampanii wyborczej.
 2. Traci moc Zarządzenie Nr OR.86.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc umieszczania plakatów i haseł wyborczych w kampanii wyborczej.

 § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Leszek Słonina, dnia: 2019-03-18
utworzony: 14-03-2019 / modyfikowany: 02-02-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu