Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.80.2019

Zarządzenie Nr OR . 80 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie: przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z harmonogramem na rok 2019

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. poz. 506 j.t), art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2019r. poz. 351 j.t) oraz § 5 ust. 1, ust. 3b oraz § 6 ust. 1 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zasad odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzację składników majątkowych w Wydziale Usług Komunalnych i Ekologii.

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1, zlecam stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów, powołanej Zarządzeniem Nr OR.38.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 lutego 2019 roku.

§ 3.

Inwentaryzację, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić według stanu księgowego na dzień 31.03.2019 roku, w terminie od 8.04.2019r. do 14.05.2019r.

§ 4.

Zobowiązuję komisję do:
  1. Sporządzenia protokołu z rozliczenia inwentaryzacji.
  2. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 14.05.2019r.

§ 5.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji oraz dotrzymaniem terminów, o których mowa w § 3, sprawować będzie Skarbnik Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2019-03-27
utworzony: 19-03-2019 / modyfikowany: 29-03-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu