Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.82.2019

Zarządzenie Nr OR . 82 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Chorzów dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze miasta Chorzów

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Chorzów dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze miasta Chorzów stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/49/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Chorzów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać komisję do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Chorzów dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na obszarze miasta Chorzów, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Marcin Michalik – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Komisji

2) Zuzanna Kurczek – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Mariusz Cup - Członek Komisji

4) Anna Desol – Członek Komisji

5) Mariusz Obszański - Członek Komisji

§ 3.

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji komisja uwzględnia kompletność i terminowość złożenia wniosku, załączonej dokumentacji oraz ocenia:
  a) możliwości finansowe miasta,
  b) koszt realizacji zadania objętego wnioskiem,
  c) stan techniczny infrastruktury ogrodowej,
  d) braki wyposażenia w infrastrukturę ogrodową,
  e) stan zagospodarowania ROD, którego dotyczy wniosek,
  f) wpływ zadania na poprawę warunków do korzystania z rodzinnego ogrodu działkowego przez działkowców i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do tego ogrodu działkowego,
  g) udział środków własnych stowarzyszenia ogrodowego ubiegającego się o dotację i innych środków publicznych przeznaczonych na zadanie objęte wnioskiem.
 2. Po dokonaniu oceny wniosków Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Chorzów propozycję rozstrzygnięcia w sprawach wniosków o udzielenie dotacji.
 3. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca.
 4. Za obsługę kancelaryjną Komisji, w tym za prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, odpowiada Wydział Usług Komunalnych i Ekologii.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Zuzanna Kurczek, dnia: 2019-03-27
utworzony: 29-03-2019 / modyfikowany: 20-05-2024
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu