Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.84.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.284.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 24.12.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 84 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 marca 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.224.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1.  W § 12:

  - ust. 1 lit. b) po pkt 1) dodaje się pkt 2) w brzmieniu:
  „2) Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych”

  - ust 1 lit. b) pkt 6) skreśla się.

  - ust. 1 lit. c) pkt 5) skreśla się.

 2. W § 25 po pkt 15) dodaje się pkt 15a) w brzmieniu:
  „15a) Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (RFZ)”.

 3. W § 26 pkt 2) skreśla się.

 4. W § 27 pkt 2) skreśla się.

 5. W § 42 Wydział Obsługi Technicznej:
  - w ust. 10 pkt 1) – 3) skreśla się,

 6. W § 44 Wydział Organizacyjny i Kadr:

  - w ust. 3 punkt 6), 10), 13) skreśla się,

  - w ust. 6 po pkt 12) dodaje się pkt 13) – 15) w brzmieniu:
  „13) prowadzenie archiwum zakładowego,
  14) koordynowanie czynności kancelaryjnych,
  15) udostępnianie archiwaliów osobom fizycznym i instytucjom.”

  - w ust. 7 po pkt 2) dodaje się pkt 3) w brzmieniu:
  „3) Referat Obsługi Kancelaryjnej (oznaczenie akt: OR-IV)”.

 7. W § 47 Wydział Promocji i Aktywizacji Społecznej:

  - w ust. 2 po pkt 34) dodaje się pkt 35) w brzmieniu:
  „35) rozpatrywanie wniosków o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Chorzów”.

  - w ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
  „2) Referat Komunikacji Wizualnej (oznaczenie akt PAS-II)”

 8. Po  § 47 dodaje się § 47a w brzmieniu:

  „Do zadań Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych należy:

  1. Planowanie i organizowanie realizacji zadań w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami gminnymi oraz udzielania pomocy publicznej.


  2. Formułowanie założeń polityki miasta w zakresie:

  1) strategicznych programów rozwojowych miasta,
  2) spraw i zadań związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji,
  3) zarządzania terenami poprzemysłowymi ze szczególnym uwzględnieniem doboru kierunków rewitalizacji.

  2. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki miasta:

  1) przystąpienie do realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i pozostałych funduszy,
  2) koordynowanie i monitorowanie realizacji harmonogramów oraz zakresów rzeczowych projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi,
  3) koordynacja prac związanych z przygotowaniem listy rankingowej zgłoszonych projektów inwestycyjnych, których beneficjentem jest miasto,
  4) współdziałanie przy opracowaniu i realizacji programów rozwojowych miasta
  5) opracowywanie na wniosek właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych Miasta listy propozycji projektów inwestycyjnych i innych kwalifikujących się do dofinansowania ze środków unijnych i innych źródeł finansowania,
  6) przygotowywanie i zarządzanie we współpracy z wydziałami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi Miasta projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i pozostałych funduszy,
  7) opracowywanie wytycznych dla prac koncepcyjno-projektowych zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
  8) prognozowanie umarzania zobowiązań miasta wynikających z zawartych umów pożyczek z Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  9) współpraca przy tworzeniu programów rewitalizacji terenów miejskich,
  10) zlecanie prac studialnych, koncepcyjnych, ekspertyz,
  11) współpraca z podmiotami w zakresie przyciągania inwestorów do Chorzowa
  12) współdziałanie przy opracowywaniu prezentacji promocyjnych miasta

  3. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie wydatków związanych z:

  1) realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie pozyskiwania dofinansowania i jego rozliczenia,
  2) przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miasta dotyczących:
  a) przystąpienia do realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i pozostałych funduszy z określeniem harmonogramów realizacji przedsięwzięć,
  b) programów rozwojowych Miasta,
  c) przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektów w ramach sektorowych programów operacyjnych,
  3) organizowaniem realizacji zadań dotyczących rozwoju przestrzennego.

  4. Wykonywanie następujących czynności w zakresie:

  1) opracowywanie wniosków o przyznanie środków finansowych dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych i innych zewnętrznych we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu,
  2) organizowanie prac zespołów kontrolujących wykorzystanie środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto i przygotowywanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu,
  3) przygotowywanie wniosków o płatność dla projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych,
  4) umarzanie zobowiązań miasta wynikających z zawartych umów pożyczek,
  5) prowadzenie dokumentacji związanej z działaniem spółek gminnych,
  6) informowanie odpowiednich wydziałów o zmianach w spółkach,
  7) proponowanie Prezydentowi Miasta rozwiązań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej spółek gminnych albo proponowanie rozwiązań zwiększających rentowność działalności tych spółek,
  8) uczestnictwo w zgromadzeniach wspólników spółek z udziałem Miasta Chorzów, w tym wykonywanie prawa głosu w imieniu Prezydenta Miasta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  9) przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał w zakresie:
  a) wnoszenia i zbywania udziałów w spółkach,
  b) wyznaczania przedstawicieli Miasta w radach nadzorczych spółek z udziałem Miasta,
  c) udzielania pomocy publicznej,
  10) sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowo-księgowych dokumentujących wydatki budżetowe w zakresie sprawowania nadzoru nad spółkami gminnymi Miasta Chorzów,
  11) gromadzenie informacji z wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta w zakresie udzielonej pomocy publicznej o osobach fizycznych i prawnych oraz jednostkach nie posiadających osobowości prawnej i prowadzenie na ich podstawie bazy danych,
  12) konsultowanie projektów programów pomocowych opracowywanych przez wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne w zakresie ich spójności i relacji miedzy nimi,
  13) przygotowywanie dokumentów dotyczących powoływania i odwoływania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia,
  14) prowadzenie korespondencji w sprawie kontroli zatrudnienia i przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  15) udział w targach krajowych i międzynarodowych - pomoc w nawiązywaniu kontaktów.
  16) prowadzenie spraw związanych z obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych,
  17) organizacja spotkań inwestorów z przedstawicielami władz miasta,
  18) przygotowywanie indywidualnych prezentacji Miasta na potrzeby inwestorów.

  5. Sprawowanie w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad następującymi jednostkami miasta:

  1) Powiatowy Urząd Pracy, ul. Opolska 19.”

 9. W § 49 Wydział Usług Komunalnych i Ekologii:

  - w ust. 4 dodaje się pkt 12) w brzmieniu
  „12) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia udziału podróży odbywanych środkami transportu publicznego oraz rowerem i pieszo”.

  - w ust. 5 dodaje się pkt 11) i 12) w brzmieniu:
  „11) zadań chorzowskiego oficera pieszego,
   12) elektromobilności”.

  - w ust. 6 dodaje się pkt 19) i 20) w brzmieniu:
  „19) weryfikowanie potrzeb pieszych w poruszaniu się po mieście,
  20) łączenie, uzupełnianie i usprawnianie przemieszczania się pieszo, rowerem, tramwajem, autobusem po mieście i jego bezpośrednim otoczeniu (obszar funkcjonalny)”.

 10. W § 51 Wydział Zarządzania Nieruchomościami:

  - w ust. 6 lit b) po punkcie 19) dodaje się pkt 20) w brzmieniu:
  „20) obsługa Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”

  - w ust. 10 po pkt 3) dodaje się pkty 4) i 5) w brzmieniu:
  „4) prowadzenie bazy danych o terenach inwestycyjnych w Chorzowie oraz udzielanie informacji o warunkach inwestowania w mieście
  5) przygotowywanie oferty inwestycyjnej Miasta”.

 11. § 55 skreśla się.

 12. § 64 skreśla się.

 13. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Chorzów, o którym mowa w § 28 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia - schemat organizacyjny UM

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - schemat organizacyjny 01.04.2019 r. ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2019-03-29
utworzony: 29-03-2019 / modyfikowany: 02-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu