Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.92.2019

Zarządzenie Nr OR . 92 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie ustanowienia na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Stacyjnej i Kruszcowej, odpłatnej służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz osoby fizycznej – właściciela nieruchomości sąsiedniej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLV/601/01 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Ustanowić odpłatną służebność gruntową, poprzez obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Stacyjnej i Kruszcowej, oznaczonych działkami o numerach geodezyjnych 1606/54 o powierzchni 167 m2, 1856/115 o powierzchni 273 m2, zapisanymi w księdze wieczystej KA1C/00008222/2, 1824/115 o powierzchni 301 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00010772/9, 2867/178 o powierzchni 287 m2, zapisanymi w księdze wieczystej KA1C/00008107/0, prawem przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości, położonej w Chorzowie za ul. Kruszcową 28-32, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 1718/54 o powierzchni 2196 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00002576/6.
  2. Zakres służebności przedstawiony został na mapie, która stanowi "załącznik" do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

Zobowiązać każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości władającej do urządzenia i utrzymywania tej części nieruchomości obciążonych, z których będą korzystać, tj. drogi dojazdowej.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2019-04-16
utworzony: 16-04-2019 / modyfikowany: 16-04-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu