Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.96.2019

Zarządzenie Nr OR . 96 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców, na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy al. J. Piłsudskiego 92.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność gruntową na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 707/99 o powierzchni 7.432 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00017662/4 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie – na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy al. J. Piłsudskiego 92, jako właściciela urządzeń infrastruktury technicznej, tj. przyłącza do sieci gazowej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni 22 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustalone zostało jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na kwotę łączną 1.662,90 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 1.230,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 282,90 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 150,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2019-04-17
utworzony: 17-04-2019 / modyfikowany: 17-04-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu