Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.99.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.227.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 1.12.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 99 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji ds. wyrażenia zgody na udzielenie ulg w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie skarbowej oraz ulg na podstawie art. 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak również udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 67a w związku z art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

 1. Powołać Komisję ds. wyrażenia zgody na udzielenie ulg w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, opłacie skarbowej oraz ulg na podstawie art. 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak również udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miasta Chorzów tj. uchwały Nr LII/945/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zwolnienia nieruchomości położonych na terenie miasta Chorzów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz uchwały Nr XLV/872/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 r. położonych na terenie miasta Chorzów, w których dokonano renowacji elewacji.
 2. Komisję opisaną w ust. 1 powołuje się w następującym składzie:
  1. Przewodniczący Komisji - Skarbnik Miasta,
  2. Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych,
  3. Dyrektor Wydziału Egzekucji i Windykacji;
  4. Dyrektor Wydziału Księgowości.

§ 2.

W przypadku nieobecności członków Komisji, udział w pracy Komisji mogą brać osoby je zastępujące.

§ 3.

Komisja rozpatruje sprawy w obecności Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego oraz przynajmniej jednego z członków Komisji.

§ 4.

Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków w sprawie:

 1. umarzania w całości albo w części, odraczania albo rozkładania na raty:
  a. spłaty zobowiązań podatkowych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z późn.zm.),
  b. spłaty zobowiązań podatkowych określonych w ustawie o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.),
  c. spłaty zobowiązań podatkowych określonych w ustawie o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1821 z późn. zm.),
  d. spłaty zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1530 z późn.zm.),
  e. spłaty zobowiązań, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).
 2. zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miasta Chorzów, określonych szczegółowo w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia. 

§ 5.

Sprawy na posiedzenia Komisji wnosi Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Zastępca Dyrektora lub Kierownik Referatu Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych prowadzący sprawę.

§ 6.

Przed podjęciem decyzji w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia lub zastosowania ulg, o których mowa w § 4, Prezydent Miasta lub Skarbnik Miasta zasięga opinii Komisji, o której mowa w § 1.

§ 7.

W przypadku rozbieżnych stanowisk członków Komisji i Przewodniczącego Komisji, rozstrzygnięcia sprawy dokonuje Prezydent Miasta.

§ 8.

Terminy posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący Komisji.

§ 9.

Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, prowadzi Sekretariat Skarbnika Miasta.

§ 10.

Traci moc:
Zarządzenie Nr OR.216.2017 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyrażenia zgody na udzielenie ulg w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym oraz ulg na podstawie art. 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jak również udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miasta Chorzów.

§ 11.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2019-04-27
utworzony: 17-04-2019 / modyfikowany: 01-12-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu