Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.113.2019

 Zarządzenie Nr OR . 113 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 maja 2019 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.111.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 29 ust.1 pkt 2 w zw. z art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.), § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587) oraz § 1, § 2, § 6, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597):

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.111.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów w § 1 skreśla się Przedszkole nr 29 przy ul. Siemianowickiej 61 w Chorzowie.

§ 2.

W załączniku stanowiącym ogłoszenie o konkursie skreśla się Przedszkole nr 29 przy ul. Siemianowickiej 61 w Chorzowie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenie powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów.

§ 4.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2019-05-13
utworzony: 13-05-2019 / modyfikowany: 13-05-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu