Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.118.2019

Zarządzenie Nr OR . 118 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy pl. Piastowskim i ul. Siemianowickiej, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami),

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie:
 1. przy pl. Piastowskim, oznaczona działką o numerze geodezyjnym 2040/161 o powierzchni 48 m², zapisana w księdze wieczystej KA1C/00000749/6 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 2. przy ul. Siemianowickiej (ROD „Elżbieta”), oznaczona działką o numerze geodezyjnym 2274/114 o powierzchni 1.423 m², zapisana w księdze wieczystej KA1C/00000749/7 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie – w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu Śląskiego z siedzibą w Warszawie

– na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni:

 1. na działce nr 2040/161 – 22,52 m²;
 2. na działce nr 2274/114 – 4,32 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załącznikach nr 1 i 2 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na kwotę łączną 1.469,79 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 1.073,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 246,79 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 150,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2019-05-15
utworzony: 16-05-2019 / modyfikowany: 30-05-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu