Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.120.2019

Zarządzenie Nr OR . 120 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie, przy ul. Niedurnego i Łagiewnickiej, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późniejszymi zmianami),

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie:

 1. przy ul. Niedurnego, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 7 o powierzchni 3.381 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00041275/1 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 2. przy ul. Niedurnego, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 8/2 o powierzchni 400 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00008880/2 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 3. przy ul. Niedurnego, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 8/3 o powierzchni 549 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00008880/2 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 4. przy ul. Łagiewnickiej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 9/9 o powierzchni 29.563 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00041275/1 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie;
 5. przy ul. Łagiewnickiej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 14/9 o powierzchni 17.403 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00046458/3 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie

– na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. sieci wodociągowej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni:

 1. na działce nr 7 – 351,40 m²;
 2. na działce nr 8/2 – 27,90 m²;
 3. na działce nr 8/3 – 13,30 m²;
 4. na działce nr 9/9 – 606,20 m²;
 5. na działce nr 14/9 – 26,00 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na kwotę łączną 25.317,03 zł brutto, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 20.461,00 zł, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 4.706,03 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 150,00 zł brutto.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2019-05-15
utworzony: 16-05-2019 / modyfikowany: 16-05-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu