Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.129.2019

Zarządzenie Nr OR . 129 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu nr projektu 1472 - SALUTE4CE – „Zintegrowane zarzadzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w funkcjonalnych obszarach miejskich - zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury” współfinansowanego z programu Interreg dla EUROPY CENTRALNEJ, na podstawie umowy partnerskiej z IETU – działającym jako partner główny projektu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powołać zespół ds. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej SALUTE4CE zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Anna Kotyś – Przewodniczącą Zespołu
 2. Zuzanna Kurczek –Zastępca Przewodniczącej Zespołu
 3. Jolanta Nowok – Członek Zespołu
 4. Mariusz Obszański - Członek Zespołu
 5. Seweryn Werner – Członek Zespołu
 6. Joanna Marczyk – Członek Zespołu
 7. Agata Beryt - Członek Zespołu

§ 3.

Określa się następujący zakres zadań/czynności osób powołanych do pracy w Zespole:

 1. Anna Kotyś:
  a) Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia dla zadań pozainwestycyjnych realizowanych w ramach projektu,
  b) Nadzór nad realizacją zadań pozainwestycyjnych, przygotowanie dokumentów odbiorowych,
  c) Przygotowanie dokumentacji z wykonanych zadań pozainwestycyjnych niezbędnej do rozliczenia projektu,
  d) Bieżąca współpraca z Liderem tj. Instytut Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (dalej jako Lider),
  e) Bieżąca współpraca i kontakt z instytucją nadzorująca rozliczenie projektu.

 2. Zuzanna Kurczek:
  a) Bieżąca współpraca i kontakt z instytucją nadzorującą rozliczenie projektu,
  b) Bieżąca współpraca z Liderem,
  c) Ustalanie harmonogramu działań w zakresie realizacji poszczególnych etapów projektu,
  d) Wnioskowanie o zaproszenie do udziału w pracach związanych z realizacja projektu ekspertów w zakresie w jakim będzie to niezbędne do jego prawidłowego wykonania i zakończenia.

 3. Jolanta Nowok:
  a) Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu,
  b) Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych z ramienia inwestora w zakresie prac związanych z zagospodarowaniem zielenią, przygotowanie dokumentów odbiorowych,
  c) Przygotowanie dokumentacji z wykonanych zadań inwestycyjnych niezbędnej do rozliczenia projektu.

 4. Mariusz Obszański:
  a) Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia zadań realizowanych w ramach projektu,
  b) Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych z ramienia inwestora w zakresie robót budowlanych, przygotowanie dokumentów odbiorowych,
  c) Przygotowanie dokumentacji z wykonanych zadań inwestycyjnych niezbędnej do rozliczenia projektu.

 5. Seweryn Werner:
  a) Obsługa finansowa projektu,
  b) Przygotowanie projektu planu budżetu projektu i bieżący nadzór nad jego wykonaniem,
  c) Prowadzenie spraw rozliczeniowych projektu,
  d) Bieżący monitoring i analiza realizacji planu finansowego projektu,
  e) Przygotowanie dokumentacji finansowej do rozliczenia projektu,
  f) Raportowanie postępów projektu, celów wydatkowania środków w   związku ze składaniem wniosków o płatność.

 6. Joanna Marczyk:
  a) Obsługa księgowo-finansowa projektu,
  b) Przygotowanie dokumentacji księgowej niezbędnej do rozliczenia poszczególnych etapów projektu,
  c) Prowadzenie wyodrębnionych rachunków związanych z realizacją projektu,
  d) Bieżący monitoring i nadzorowanie spraw księgowych związanych z realizacją projektu,
  e) Przygotowanie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami osób uczestniczących w realizacji projektu niezbędnej do rozliczenia poszczególnych etapów projektu.

 7. Agata Beryt:
  a) Przygotowanie materiałów konferencyjnych,
  b) Udział w wydarzeniach organizowanych w związku z realizacją projektu,
  c) Tłumaczenie dokumentów niezbędnych do realizacji i rozliczenia projektu,
  d) Pełnienie funkcji reprezentanta komitetu sterującego,
  e) Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej w języku angielskim.

§ 4.

 1. Do zadań Zespołu należy realizacja projektu we współpracy z Liderem .
 2. Do udziału w pracach Zespołu można zapraszać przedstawicieli różnych środowisk oraz specjalistów w zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest zrealizowanie zadań związanych z mikro akupunkturą zieleni w mieście w ramach projektu SALUTE4CE.
 3. Zespół pracuje na bieżąco podejmując działania w poszczególnych obszarach wg udzielonych kompetencji i przydzielonego zakresu zadań.
 4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Posiedzenia zespołu zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca.
 6. Za obsługę kancelaryjną Zespołu odpowiada Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Anna Kotyś, dnia: 2019-05-29
utworzony: 24-05-2019 / modyfikowany: 09-09-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu