Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.147.2019

Zarządzenie Nr OR . 147 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zasad przeprowadzania przetargu ofert na najem lokali użytkowych przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej oraz twórczej.

Na podstawie art.26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwały nr XXII/420/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów 

zarządza:

§1.

Przyjmuje się zasadę wskazywania najemców lokali użytkowych przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej w drodze przetargu ofert pod nazwą „Lokal na kulturę”

§2.

 1. Podstawową formą działalności prowadzonej w lokalu będzie działalność kulturalna, artystyczna, twórcza z zastrzeżeniem ust.2.

 2. Dopuszcza się prowadzenie w lokalu, w ograniczonym zakresie działalności innej niż określona w ust.1.

§3.

Istotne warunki przetargu ofert oraz sposób jego przeprowadzenia określa Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargu ofert na najem lokali użytkowych pod nazwą „Lokal na kulturę” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4.

Do przeprowadzenia przetargu ofert, o którym mowa w §1, powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:

 1. Maciej Mostowik - Przewodniczący Komisji,

 2. Magdalena Sekuła - Zastępca Przewodniczącego Komisji,

 3. Rafał Zaremba - Członek Komisji,

 4. Ewa Partyka - Członek Komisji,

 5. Ewelina Pryt - Sekretarz Komisji

§5.

 
 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych.
 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się III Zastępcy Prezydenta Miasta.

 §6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Wypiór, dnia: 2019-06-25
utworzony: 25-06-2019 / modyfikowany: 16-03-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu