Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.149.2019

Zarządzenie Nr OR . 149 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 lipca 2019 roku

w sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Niniejszym, na podstawie art. 44b ust. 1 w związku z art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172) oraz w związku z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu pracy działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) i Ogłoszeniem Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3484 z dn. 06.05.2019 r.), Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w następującym składzie:

 1. Sebastian BIAŁY - Prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych w Chorzowie, ul. Katowicka 77,
 2. Sabina KOENIG - Prezes Chorzowskiego Stowarzyszenia Niesłyszących, Chorzów, ul. Jagiellońska 1a/3,
 3. Małgorzata KOLISKO-NAGŁY - Prezes Fundacji SPECTRUM LIBERI w Chorzowie, ul. Powstańców 70/3,
 4. Sebastian MATYSIAK - Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Chorzowie, ul. Czysta 7,
 5. Lidia STUCHLIK - Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie – przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego

§ 2.

Zadaniem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

§ 3.

 1. Rada działa na obszarze miasta Chorzów.
 2. Kadencja Rady trwa 4 lata.
 3. Obsługę biurową Rady zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

ZMIANA DO ZARZĄDZENIAosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2019-07-01
utworzony: 25-06-2019 / modyfikowany: 19-11-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu