Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.153.2019

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.32.2020 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.01.2020 R.

Zarządzenie Nr OR . 153 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 lipca 2019 roku

w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Chorzów oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U.z 2019r. poz. 1148) – Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Określić zasady zadania pn.: „Przewóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i nauki oraz zasady zwrotu kosztów przejazdu, gdy dowóz zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni”, przy zachowaniu zasad oszczędności i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

§ 2.

 1. Zadanie, o którym mowa w § 1 jest skierowane do:
  a) niepełnosprawnych dzieci 5-cio i 6-letnich oraz dzieci, którym odroczono obowiązek spełniania obowiązku szkolnego do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego,
  b) uczniów niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi do najbliższej szkoły podstawowej,
  c) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat,
  d) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna- do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24 rok życia do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania,
  e) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, który nie musi być najbliższy miejscu zamieszkania.

 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 może być realizowane w formie:
  a) bezpłatnego transportu zbiorowego zapewnionego przez Wykonawcę wyłonionego poprzez wszczęte postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego,
  b) zwrotu kosztów dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym na trasie dom – placówka – dom, przy czym odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a placówką jest rozumiana jako odległość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca,
  c) zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej -  ZTM, PKP, Koleje Śląskie, z uwzględnieniem obowiązującej zniżki

§ 3.

 1. Wybór jednej z form wymienionych w § 2 ust. 2 następuje na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, który należy złożyć w terminie:
  a) do 30 kwietnia każdego roku w przypadku bezpłatnego  transportu zbiorowego,
  b) do 31 lipca każdego roku w przypadku dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym oraz środkami komunikacji publicznej.

 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1  określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 należy załączyć niezbędne dokumenty:
  1) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną,
  2) potwierdzenie uczęszczania do placówki lub ośrodka wydane przez dyrektora placówki lub ośrodka.

 4. W przypadku dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym, oprócz dokumentów przedstawionych w ust. 3 należy okazać dodatkowo, przy składaniu wniosku oraz na wezwanie Organu:
  1) dowód rejestracyjny samochodu wykorzystywanego przez rodzica lub opiekuna prawnego do dowozu,
  2) prawo jazdy.

 5. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, rodzic lub opiekun prawny jest wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od odebrania wezwania. W przypadku nie zachowania terminów wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

 6. W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w ust. 1  rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

§ 4.

Zasady organizacji bezpłatnego transportu zbiorowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit.a:

a) rodzic lub opiekun prawny zostaje powiadomiony telefonicznie przez Wykonawcę o miejscu i godzinie odbioru oraz powrotu dziecka,

b) godziny przewozów do placówki i odbioru uzgodnione zostaną po podaniu przez placówki planu zajęć i mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego,

c) w przypadku organizacji przewozu do danej jednostki oświatowej dla dwóch i więcej uczniów, zasadą jest dowiezienie wszystkich uprawnionych do przewozu dzieci na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej oraz odbiór z zajęć kończących się najpóźniej,

d) dzieci, które zostają dowiezione do szkoły wcześniej niż przewiduje to ich plan zajęć lub gdy zakończyli już zajęcia, korzystają z opieki w świetlicy,

e) przewoźnik przejmuje opiekę nad dziećmi od chwili odebrania dziecka od rodzica lub opiekuna prawnego do momentu przekazania ich wyznaczonemu przez dyrektora jednostki pracownikowi i odwrotnie.

Przez miejsce odbioru zamawiający rozumie miejsce przed budynkiem zamieszkania dziecka.

W przypadku kiedy odbiór dziecka przed budynkiem zamieszkania dziecka nie jest możliwy ze względu na brak dojazdu lub inne zagrożenie bezpieczeństwa dziecka, opiekun odbiera dziecko z innego uzgodnionego z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka punktu w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania dziecka.

§ 5.

 1. Zasady zwrotu kosztów dowozu dziecka do placówki lub ośrodka w przypadku, gdy transport i opiekę zapewnia rodzic lub opiekun prawny na podstawie zawartej umowy między Miastem a rodzicem lub opiekunem prawnym:
  1) dowóz prywatnym samochodem osobowym, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. b - wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przewozu stanowi iloczyn liczby kilometrów na trasie  dom - placówka - dom i liczby dni obecności w placówce oraz wysokości stawki za 1 kilometr, o której mowa w § 5 ust. 2, przy czym w przypadku korzystania z internatu zwrot kosztów przysługuje za ilość dni dowozu dziecka do placówki i z powrotem, a nie za dni obecności,
  2) przejazd środkami zbiorowego transportu publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. c – miesięczna kwota zwrotu kosztów to rzeczywiste koszty poniesione na zakup biletów w miesiącu z uwzględnieniem obowiązującej zniżki, według odrębnych przepisów.

 2. Ustala się stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego, w zależności od wielkości silnika:
  a) silnik do 900 cm3 – 0,5214 zł
  b) silnik od 901 do 1800 cm 3 – 0,6686 zł
  c) silnik powyżej 1800 cm3 – 0,8358 zł

 3. Umowa jest zawarta na czas określony, tj. czas trwania roku szkolnego.

 4. W szczególnych przypadkach umowa może zostać zawarta podczas trwającego już roku szkolnego oraz na czas wakacji (w przypadku ośrodków i placówek nieferyjnych).

 5. Umowy zawarte na rok szkolny 2018/2019 podlegają zasadom niniejszego zarządzenia - od dnia jego wejścia w życie - bez konieczności zmiany warunków tychże umów.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 102.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Miasto Chorzów oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik do zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Anna Smołka, dnia: 2019-07-02
utworzony: 03-07-2019 / modyfikowany: 21-01-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu