Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.154.2019

Zarządzenie Nr OR . 154 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy  jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 10a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 6 Uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXV/471/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadza się „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta Chorzów” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych objętych działaniem niniejszej Instrukcji zobowiązuje się do podania do wiadomości pracowników tekstu niniejszego Zarządzenia i treści wprowadzonej Instrukcji.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół i placówek oświatowych,  Żłobka Miejskiego i dyrektorowi Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych w Chorzowie.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.3.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 stycznia 2018 roku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZADZENIA:

 osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2019-06-28
utworzony: 03-07-2019 / modyfikowany: 12-02-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu