Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.170.2019

Zarządzenie Nr OR . 170 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lipca 2019 roku

w  sprawie powołania komisji konkursowej  dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506.) w związku z art. 63 ust. 14  oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1148) zarządzam :

§ 1.

Powołać  komisję  konkursową celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Dąbrowskiego 53 w Chorzowie.

§ 2.

W skład komisji konkursowej powołuje :

 1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego placówkę,
 2. trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
 4. dwóch przedstawicieli Rady Rodziców,
 5. po jednym  przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.  

§ 3.

Skład osobowy komisji konkursowych określa załącznik nr 1 do niniejszego  zarządzenia.

§ 4.

Zobowiązuję członków Komisji Konkursowej do zapoznania się z klauzulą informacyjną ws. wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych w Chorzowie stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]


ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2019-07-22
utworzony: 22-07-2019 / modyfikowany: 01-08-2019
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu