Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2019

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.171.2019

Zarządzenie Nr OR . 171 . 2019
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 lipca 2019 roku 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu sierpniu 2019r. w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) Prezydent Miasta Chorzów 

zarządza: 

§ 1.

Ustalić dzień 16 sierpnia 2019 dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Chorzów.

§ 2.

 1. Uwzględniając okoliczność o której mowa w § 1, obniża się miesięczny wymiar czasu pracy w miesiącu sierpniu 2019r. o 8 godzin, bez obniżania z tego tytułu wysokości wynagrodzenia za pracę pracownikom Urzędu Miasta Chorzów, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Wymiar czasu pracy w miesiącu sierpniu 2019r. pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności ulega obniżeniu odpowiednio do wymiaru czasu pracy obowiązującego tego pracownika w dniu o którym mowa w § 1.

§ 3.

 1. Postanowienia § 1 nie stosuje się do pracowników Straży Miejskiej w Chorzowie oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów obsługujących Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 2. W ich przypadku obniżony wymiar czasu pracy z tytułu dnia wolnego należy uwzględnić w harmonogramach pracy obowiązujących w miesiącu sierpniu 2019r.

§ 4.

Wymiar czasu pracy w dniu o którym mowa w § 1 pracowników niepełnoetatowych ulega obniżeniu proporcjonalnie do części etatu na jaki pracownik jest zatrudniony.

§ 5.

Zobowiązuje się:
a) Dyrektora Wydziału Obsługi Technicznej do podania do publicznej wiadomości informacji o której mowa w § 1.
b) Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do zapewnienia dyżuru w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Chorzowie w dniu 16 sierpnia 2019r.

§ 6.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2019-07-30
utworzony: 30-07-2019 / modyfikowany: 01-08-2019
wprowadził(a): Renata Sulowska
rejestr zmian

Stopka serwisu